วิชาสุดท้ายของชีวิต

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2561

วิชาสุดท้ายของชีวิต

   เรียนวิชากันมาทั้งชีวิต พอจะละจากโลกไป ใช้วิชาชีวิต วิชาจิตวิชาดียว จิตเศร้าหมองหรือจิตผ่องใส ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้.

จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคติปาฏิกังขา
เมื่อจิตเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส ทุคติ(นรก)เป็นที่ไป

จิตเต อสังกิลิฏเฐ สุคติปาฏิกังขา
เมื่อจิตผ่องใส ไม่เศร้าหมอง สุคติ(สวรรค์)เป็นที่ไป

   เรียนวิชาทางโลก เรียนกันสารพัดวิชา เรียนพัฒนาฝีมือ เพื่อประกอบอาชีพ เลี้ยงชีพ ดำเนินชีวิตบนโลก

    เรียนวิชาทางธรรม เรียนเรื่องเดียว คือ เรียนเรื่องจิต พัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกจิตให้ชนะกิเลส และใช้ทำศึกชิงภพ ตอนละจากโลกนี้ จิตเศร้าหมอง ไปนรก จิตผ่องใส ไปสวรรค์...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ 
6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561
ณ วัดกลางคลองสาม ปทุมธานี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011039177576701 Mins