โมเดลเศรษฐกิจกับจิตใจ.

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2561

โมเดลเศรษฐกิจกับจิตใจ.

   สิงคโปร์ประเทศที่เป็นเกาะ มีทรัพยากรธรรมชาติไม่มาก ส่วนมากนำเข้ามาจากต่างประเทศ ประชาชนช่วยกันบริหารประเทศจนเจริญเติบโตเป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคมทั้งทางน้ำและทางอากาศ ทำให้เป็นประเทศที่ร่ำรวยติดอันดับโลก ประชาชนมีรายได้มาก รัฐบาลก็มีรายได้มาก มากขนาด.

    รมว.คลังสิงคโปร์ ประกาศแจกอั่งเปาให้แก่ประชาชน เนื่องจากรัฐบาล มีงบประมาณเหลือ. เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา และกำลังเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ประธานาธิบดีของค่ายคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือ และโลกเสรี สหรัฐอเมริกา จะพบตกลงกันเพื่อสันติภาพของโลก.

   ความเคร่งครัดในระเบียบ วินัย ต่อตนเองของประชาชนทำให้เกิด ความสามมัคคีร่วมมือกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทุกๆด้าน มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น ร่มเย็นมีต้นไม้เขียวไปทั้งเมือง.

   แม้จะดูเคร่งครัด เคร่งเครียดไปบ้าง แต่ก็ทำให้เกิดความอดทน ความเพียร วิริยะ อุสาหะ แลกกับความสำเร็จที่ตามมา.

    ทำให้นึกถึงอิทธิบาท 4 หลักธรรม 4 ประการ สำหรับการทำงานหรือทำสิ่งใดๆ ให้งานประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้.

   1. ฉันทะ (ความรัก และความพอใจ)
   2. วิริยะ (ความเพียร)
   3. จิตตะ (ความเอาใจจดจ่อ ความเอาใจใส่)
   4. วิมังสา (การใช้ปัญญาไตร่ตรอง ตรวจสอบ พัฒนาแก้ไข)

   การสร้างวัด สร้างพระ สร้างคน ของมหาปูชนียาจารย์ ท่านก็ไม่มีทรัพยากรใดมาสนับสนุนมาก นอกจากธรรมะและปัจจัย 3,200 บาท บวกกับยุทธศาสตร์ จริง คำเดียว จริงกับอิทธิ 4 ความรักในเป้าหมายที่มั่นคง ความเพียรที่อดทนไม่ใช่ความอดทนที่เคร่งเครียด จดจ่อแก้ไขพัฒนาปรับปรุง จนเป็นวัดพระธรรมกายในปัจจุบัน.

   วัดพระธรรมกายสิงค์โปร์ ก็กำลังทำสิ่งนี้อยู่ เจริญรอยตาม มหาปูชนียาจารย์ สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ พัฒนาคนสิงคโปร์ที่ดีอยู่แล้วด้านทางโลก ให้เข้าใจธรรมะได้เรียนรู้ศึกษาเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์.

    อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ และวัสดุต่างๆก่อเป็นอาคารนี้ จึงล้วนมาจากใจที่ศรัทธาเลื่อมใสในธรรมะที่พระอาจารย์ได้อบรมเทศน์สอน ตามพุทธวิธี ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ บัญญัติไว้ดีแล้ว.

   ต้องขออนุโมทนาบุญกับพระครูภาวนากิจวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสิงค์โปร์ ที่ทำตามครู ฟังคำครู ตรองคำครู และปฏิบัติตามครู ทำให้เกิดสิ่งดีๆ ณ แผ่นดินผืนนี้...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ 
11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561
ณ วัดพระธรรมกายสิงคโปร์

 Total Execution Time: 0.0049182852109273 Mins