คารวะนี้ทำให้วัดพระเจริญ.

วันที่ 03 กย. พ.ศ.2561

 

คารวะนี้ทำให้วัดพระเจริญ.

    ในอัปปมาทสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสตอบเทวดาตนหนึ่งที่มาทูลถามพระองค์ ที่วัดเชตวันว่า. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุ ๗ ประการเป็นไฉน ?

    พระพุทธองค์ทรงตอบว่า ความเป็นผู้เคารพในพระศาสดา ๑ ความเป็นผู้เคารพในธรรม ๑ ความเป็นผู้เคารพในสงฆ์ ๑ ความเป็นผู้เคารพในสิกขา ๑ ความเป็นผู้เคารพในสมาธิ ๑ ความเป็นผู้เคารพในความไม่ประมาท ๑ ความเป็นผู้เคารพในปฏิสันถาร ๑. ธรรม ๗ ประการนี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุ

    เมื่อมาพิจารณาตามธรรม ที่พระองค์ทรงตรัสแล้ว พระภิกษุสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกา สาธุชนผู้ที่มีใจเป็นพระ ชาววัดพระธรรมกาย ก็ทำตามธรรมที่เรียกว่าคารวะ 7 นั้นเอง จึงทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้.

    1. มีความเคารพในพระพุทธเจ้า ดูจากสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ให้สาธุชนได้กราบไหว้ เพราะเข้าใจถึงสิ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสให้ไว้คือ เมื่อบุคคลมีจิตศรัทธาเคารพบูชาพระพุทธเจ้า แม้พระองค์จะมีพระชนม์อยู่หรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตาม ย่อมมีอานิสงส์เท่ากัน.

   2. มีความเคารพในพระธรรม พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มีการศึกษา เก็บรักษาด้วยความเคารพ ไม่วางปะปนกับหนังสือทางโลก หรือวางในที่ที่ไม่เหมาะสม ให้ความเคารพทุกครั้งที่ใช้หนังสือธรรมะ.

   3. มีความเคารพในพระสงฆ์ กราบไหว้พระสงฆ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย ไม่ใช่กราบไหว้เพราะท่านเป็นใครก่อนมาบวช พระสงฆ์กับพระสงฆ์ด้วยกันก็มีเคารพตามภันเตอาวุโส ยิ่งสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาก็จะเห็นได้จากเวลาเดินสวนทาง จะหยุดยกมือพนมหรือนั่งลงให้พระท่านเดินผ่านไปก่อน และพนมมือเวลาพูดกับพระ ตลอดทั้งมาช่วยทำธุระกิจการงานของการคณะสงฆ์ ไม่ก้าวก่ายเรื่องศีลวินัยของคณะสงฆ์ ไม่วิจารณ์ให้ร้ายพระภิกษุสงฆ์. 

   4. มีความเคารพในการศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม สอนบาลี สอนพระอภิธรรม มีพระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกา จบเปรียญธรรมประโยค 9 มากที่สุด

   5. มีความเคารพในสมาธิ สมาธิเป็นนโยบายหลักของวัด พระภิกษุ อุบาสกอุบาสิกา สาธุชน ล้วนแล้วแต่รักการปฎิบัติธรรมนั่งสมาธิ เสมือนลมหายใจของทุกๆคน และยังชวนคนต่างความเชื่อ ต่างเชื้อชาติ ต่างผิวพรรณ ต่างภาษามาทำสมาธิ จนมีศูนย์ปฎิธรรมสาขาไปทั่วโลก.

   6 .มีความเคารพในความไม่ประมาท แนวทางการสอนให้ศรัทธาสาธุชน เข้าใจเป้าหมายหลักอันสูงสุดของมนุษย์คือ พระนิพพาน ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต เข้าใจรู้เท่าทันเรื่องกฎแห่งกรรม จะได้ละชั่ว ทำความดี ทำใจให้ผ่องใส ตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา และหมั่นทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา สั่งสมบุญสร้างบารมี ไปให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เหมือนพระโพธิสัตว์ในกาลก่อน.

   7. มีความเคารพในปฎิสันถาร ใครเดินทางมาถึงวัดพระธรรมกาย ก็จะประทับใจในความสะอาดทั้งห้องน้ำ อาคารสถานที่ เป็นระบบมีระเบียบ บุคคลสุภาพ ยิ้มต้อนรับ มีอาหารน้ำเครื่องดื่มไว้บริการ ตามนโยบายมาร้อยเลี้ยงร้อย มาล้านเลี้ยงล้าน ของคุณยายอาจารย์ฯ ที่สร้างวัด ให้ความเป็นกันเองเสมือนญาติที่เดินทางมาทั่วทุกสารทิศมาอยู่แบบเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัด.

    คารวะ 7 นี้ มหาปูชนียาจารย์ ท่านทำตามพระพุทธเจ้า มาตั้งแต่บ้านธรรมประสิทธิ์จนถึงวัดพระธรรมกายในปัจจุบันนี้.

    ถามใจทุกคนที่ปฎิญาณตน เป็นลูกพระธัมฯ ที่อธิษฐานจิตกันดังๆจะติดตามท่านไปถึงที่สุดแห่งธรรม.ว่า วันนี้ ปฎิบัติตามคารวะ 7 ธรรมที่ทำให้ไม่เสื่อมกันอยู่หรือป่าว 

    ยังเคารพในพระพุทธเจ้า ยังเคารพในพระธรรม ยังเคารพในพระสงฆ์ ยังเคารพในการศึกษา ยังเคารพในสมาธิ ยังเคารพในความไม่ประมาท ยังเคารพในการปฎิสันถาร กันจริงๆใช่ไหม ? 

    ถ้าใช่เราก็จะไปด้วยกัน สืบสานวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน ให้มีแต่ความเจริญไม่เสื่อม สืบอายุพระพุทธศาสนา เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ปลดทุกข์คลายโศก เป็นกัลยาณมิตรให้ชาวโลก เราจะไม่ยอมแพ้ต่อกิเลสอาสวะ  เราจะสมัครสมานสามัคคีกัน ประคับประคอจูงมือกันขึ้นรถด่วนขบวนสุดท้าย ไปที่สุดแห่งธรรมด้วยกันใช่ไหม ลูกพระธัมฯผู้เจริญในธรรมทั้งหลาย...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
2 กันยายน พุทธศักราช 2560
วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี

 Total Execution Time: 0.001834499835968 Mins