ผู้มีแบรนด์เนม.

วันที่ 06 กย. พ.ศ.2561

ผู้มีแบรนด์เนม.

 ธรรมดาเวลาคนทางโลกจะไปไหน จะต้องสวมใส่ หิ้วถือสะพายกระเป๋า ประดับเครื่องประดับแบรนด์เนม แม้ขับขี่รถยนต์ยานยนต์ ก็ต้องมีแบรนด์เนม ดารา นักร้อง นักกีฬามีทีม มีสโมสรสังกัด กองเชียร์ใส่เสื้อบ่งบอกถึงสังกัดทีมในดวงใจ เป็นเสมือนแบรนด์เนมติดไป เป็นประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เป็นภาพลักษณ์ของสโมสร องค์กรนั้นๆ.

   ในสมัยพุทธกาล คนในยุคนั้นยังไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จไปไหน ก็ยังความสนใจแก่ผู้พบเห็น ด้วยรัศมีกายที่สว่างผ่องใส จริยาวัตรที่สงบเสงี่ยมสง่างาม ทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็น เกิดคำถามขึ้นในใจ อยากทราบว่าใครคืออาจารย์ของพุทธองค์ๆเรียนธรรมจากสำนักใดมา.

   แม้แต่พระสาวกที่ออกประกาศธรรมอย่างพระอัสสชิ เมื่ออุปติสสะปริพาชกมาพบเห็นยังเกิดความเลื่อมใส เข้ามาสนทนาถามหาว่า อาจารย์ของท่านเป็นใคร สอนธรรมเรื่องอะไรให้แก่ท่าน สุดท้ายฟังธรรมแล้วเลื่อมใสออกบวชเป็นพระสารีบุตร อัครสาวกผู้เลิศด้วยปัญญา.

   กาลเวลาผ่านมา 2561 ปี พระภิกษุสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์เวลาจาริกเดินทางไปประกาศพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่ใดในโลก คนในชุมชนสังคมนั้นๆที่พบเห็น ต่างก็คิดในใจว่า ท่านเหล่านี้เป็นนักบวชเรียนธรรมจากสำนักไหน ใครเป็นอาจารย์ สอนธรรมอะไร.

   ดังนั้นพระภิกษุสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ส่วมใส่ผ้ากาสายะ ผ้าสีสุดท้าย ทรงผมทรงสุดท้าย นี่ คือ แบรนด์เนม (แบรนด์ สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา เนม ชื่อของสาวกของพระพุทธเจ้า)

   พระพุทธเจ้าทรงตรัสแก่พระภิกษุสงฆ์ไว้ว่า...พวกเธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขแก่คนจำนวนมาก เพื่อความเอ็นดูแก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุข ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย...

   พวกเธอทั้งหลาย จงแสดงธรรม ให้งดงามในเบื้องต้น ให้งดงามในท่ามกลาง ให้งดงามในเบื้องปลาย จงประกาศการปฏิบัติอันประเสริฐ ให้เป็นไปพร้อมทั้งอรรถะ และพยัญชนะ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง.ชนทั้งหลายที่เป็นพวกมีธุลีในดวงตาเล็กน้อยมีอยู่ ชนเหล่านี้ ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้ เพราะไม่ได้ฟังธรรม ชนผู้รู้ทั่วถึงธรรม จักมีเป็นแน่.

   เตรียมตัวกันให้ดีทั้งปริยัติ ปฎิบัติ ปฎิเวธ เทศนา ภาษา เมื่อยามต้องจาริกไปประกาศธรรม ณ ต่างแดน พระผู้มีแบรนด์เนม ทั้งหลาย ต่อไปแบรนด์นี้จะดังผู้คนจะมาฟังธรรมที่หาฟังได้ยาก...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ 
6 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561
ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ เบลเยี่ยม

 Total Execution Time: 0.0012723008791606 Mins