ภาพบรรยากาศการปลูกต้น "เบญจทรัพย์" วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ บริเวณมหารัตนวิหารคดทิศเหนือ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 20 กย. พ.ศ.2562

ภาพบรรยากาศการปลูกต้น "เบญจทรัพย์"
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
บริเวณมหารัตนวิหารคดทิศเหนือ
วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


"ผู้ใดปลูกต้นโพธิ์นี้ และกระทำพุทธบูชาโดยเคารพ เราจักพยากรณ์ผู้นั้น
ท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าว ผู้นั้นย่อมเข้าถึงอานิสงส์ใหญ่ไม่มีประมาณ
จักได้เสวยเทวรัชสมบัติในเทวโลกตลอด ๓๐ กัป และจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๖๔ ครั้ง"
(ส่วนหนึ่งจาก พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑)

 Total Execution Time: 0.013989897569021 Mins