เบื่อ ต้องออกบวช...

วันที่ 25 พย. พ.ศ.2562

เบื่อ ต้องออกบวช...

   เบื่อ คือ กิจกรรมที่ทำเป็นกิจวัตรซ้ำๆ แบบซ้ำซากจำเจ จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี จากปีเป็นหลายๆปี แม้สิ่งนั้นเคยชอบที่จะทำ แต่เมื่อทำแล้วไม่มีความสุข ไม่สนุกกับการทำสิ่งนั้นแล้ว อาการ เบื่อ ก็มาเยือน.

 

   อาการเบื่อ เป็นของกลาง ไม่มีใครต้องการ มีทั้งในคนจน จน จนเบื่อ เศรษฐี มหาเศรษฐี รวยจนเบื่อ แม้แต่พระราชา ครองราชย์จนเบื่อ ถึงขนาดสละราชสมบัติออกบวช ก็มีมาแล้ว.

 

   ในสมัยพุทธกาล ในพระนครพาราณสี มีบุตรของเศรษฐีท่านหนึ่งชื่อ ยส เป็นสุขุมาลชาติ ยสกุลบุตรนั้นมีปราสาทตามฤดู 3 หลัง หลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาว หลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อน หลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝน

 

   ยสกุลบุตรนั้นอิ่มเอิบ พร้อมพรั่ง ด้วยกามคุณ 5 ที่บำรุงบำเรอจากสตรี ไม่มีบุรุษเจือปน ในปราสาทฤดูฝนตลอด ๔ เดือน ไม่ลงมาเบื้องล่างปราสาท

 

   แต่แล้วคืนหนึ่ง หลังตื่นขึ้นมา เห็นบริวารนางร้อง นางรำกำลังนอนหลับ บางนางมีพิณตกอยู่ที่รักแร้ บางนางมีตะโพนวางอยู่ข้างคอ บางนางมีเปิงมางตกอยู่ที่อก บางนางสยายผม บางนางมีน้ำลายไหล บางนางบ่นละเมอต่างๆ 

 

   ยสกุลบุตรเห็นภาพนั้นประดุจป่าช้าผีดิบ ถึงกับเปล่งอุทานว่า ท่านผู้เจริญ ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ แล้วสวมรองเท้าทองเดินตรงไปยังประตู เดินตรงไปทางป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

 

   ณ ที่นั้นพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้า ตื่นบรรทมแล้วเสด็จจงกรมอยู่ ณ ที่แจ้ง ได้ทอดพระเนตรเห็น

ยสกุลบุตรเดินมา เปล่งอุทานในที่ไม่ไกลว่า ท่านผู้เจริญ ที่นี่ วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ. 

 

   พระผู้มีพระภาคตรัสกับ ยสกุลบุตรว่า ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง มาเถิดยส นั่งลง เราจักแสดงธรรมแก่เธอ. 

 

   พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศ ทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความต่ำทราม ความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย และอานิสงส์ในความออกจากกาม.

 

   ยสกุลบุตรมีจิตสงบ เบิกบานผ่องใส ปลอดจากนิวรณ์แล้ว พุทธองค์ทรงแสดงธรรมอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค. สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินก็บังเกิดขึ้นแก่ยสกุลบุตร ณ ที่นั่ง นั้นแล.

 

   แล้วสมัยนี้ผู้ที่มีอายุ ชายแมนๆทั้งหลาย ผู้ละเลยการออกบวช ใช้ชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาว สุขๆทุกข์ๆกับกามคุณทั้ง 5 กันมานานแล้ว.

 

   ลองพิจารณาดูว่า เบื่อ หรือไม่กับชีวิตต้องทำกิจกรรมแบบเดิมๆซ้ำ กับวันเวลาที่ผ่านไป เดี๋ยวก็แก่ เดี๋ยวก็เจ็บ เดี๋ยวก็ตาย คนข้างตัว คนข้างบ้าน คนรู้จัก คนรู้ใจ ล้วนล้มหายตายจากล่วงหน้าไปหลายคนแล้ว ไม่มีใครนำภรรยาลูกหลาน แม้แต่สมบัติอะไรติดตัวไปได้สักคน.

 

    มาซิ โทรมา ..หรือเว็บไซต์ ... เพราะ ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง ที่นี่มีติวเตอร์ ที่นี่จะนำทางเดินไปสู่ความสุขที่แท้จริง ดวงตาของท่านจะปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน คำว่า สุขในสุข สุขจริงหนอ สุขจริงหนอ จะบังเกิดมีขึ้นในใจของท่าน.

นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
สุขอื่น ยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี !

   มาม๊ะ มา มาพิสูจน์กัน ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการบวช นะ...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562
ณ วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี
#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0056889692942301 Mins