มนุษย์ต้องมีกัลยาณมิตร ช่วยชี้ทางถูกให้

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2564

มนุษย์ต้องมีกัลยาณมิตร ช่วยชี้ทางถูกให้

 

640804_b.jpg

 

                     การเข้าถึงหรือรู้ความจริงของทุกสรรพสิ่ง มนุษย์ไม่อาจทำได้ ด้วยตนเองทันทีตั้งแต่เกิด ต่อเมื่อได้กัลยาณมิตรเมตตาช่วยชี้ทางถูก ให้แต่ละเรื่อง แต่ละสิ่ง และตนเองก็ตั้งใจฝึกตัวให้ใจใสตามท่าน จึงจะรู้ได้ถูกต้องตรงต่อความจริงเรื่องนั้นสิ่งนั้นได้ เพราะทุกคน เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้อะไรเลย มีแต่กัลยาณมิตรเท่านั้นที่มองออกว่า เมื่อใดที่แต่ละคนได้องค์ประกอบ ๔ ประการ คือ ๑) กายมีคุณภาพ ๒) อยู่ในสิ่งแวดล้อม ๕ ที่มีคุณภาพ ๓) ใจมีคุณภาพ ๔) มีกัลยาณมิตรช่วยชี้ทางถูกให้ มนุษย์จึงจะรักษาความเป็น มนุษย์ของตนไว้ได้ และพัฒนาศักยภาพสร้างสรรค์อเนกอนันต์ ของตนได้

 

                      หากไม่ได้เจอกัลยาณมิตรและไม่ได้เรียนรู้จากท่านไปตามลำดับ ขั้นตอนแล้ว แต่กลับไปเจอปาปมิตรผู้เป็นอันธพาลใจบาป ย่อมทำให้ เราหลงไปเรียนรู้สิ่งผิด ๆ ว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้อง การดำเนินชีวิตก็จะ ผิดพลาดอย่างมหันต์ ทำให้เสียโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ เพราะ กัลยาณมิตรผู้ฝึกตัวมาดีแล้วจริง ๆ เท่านั้น ที่เป็นผู้รู้ความจริง ของชีวิตตลอดสาย ไม่ใช่ปาปมิตรผู้เป็นอันธพาลใจบาป


                      ยิ่งกว่านั้น แม้เราจะรู้สัจจะที่มนุษย์ต้องรีบเรียนรู้และรีบประพฤติแล้ว เมื่อถึงคราวนำมาปฏิบัติให้เกิดเป็นความดีในตนจริง เราก็ยังต้องมี กัลยาณมิตรเป็นต้นแบบการคิด การพูด และการทำ เพื่อให้เราได้

 

                      เห็นถูก ได้รับรู้ถูก ได้จดจำถูก และได้คิดไตร่ตรองถูกจนคุ้น จึงจะ ได้หลักคิดและแนวทางปฏิบัติที่ถูก ทำให้รู้ถูก ปัญญาจึงงอกงาม เพิ่มพูนขึ้นมาได้ เมื่อนั้นเราจึงมีศรัทธา วิริยะอุตสาหะที่จะทุ่มใจ แก้ไขตน ฝึกตน และพัฒนาตนให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องตรงต่อความจริง ได้เป็นปกตินิสัย กลายเป็นผู้มีสัจจะต่อความดีอย่างมั่นคง ชีวิตจึงเจริญ สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลกท่านอื่น ๆ ต่อไปได้

 

เราต้องอาศัยกัลยาณมิตรเพื่อชี้ทางถูกให้
และเป็นต้นแบบในการปฏิบัติให้เกิดผล
ปัญญาจึงงอกงามเพิ่มพูน มีศรัทธา วิริยะ
อุตสาหะ ที่จะทุ่มใจฝึกตนให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง
ตรงต่อความจริง ชีวิตจึงเจริญ
เป็นกัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลกต่อไปได้

 

 

สัจจะต่อความดี อานุภาพพลิกโลก

พระเผด็จ ทตฺตชีโว

คณะวิพากษ์ คณะจัดทำต้นฉบับและหนังสือ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010955651601156 Mins