สิ่งแวดล้อม ๕

วันที่ 07 เมย. พ.ศ.2564

สิ่งแวดล้อม ๕

 

640407_b.jpg


               สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งภายนอกตัวเราที่มีผลต่อการดำรงชีวิต ทั้งโลกมีสิ่งแวดล้อม ๕ ที่ทุกคนต้องร่วมมือดูแลรักษาให้สะอาด และเป็นระเบียบ เพื่อเป็นที่อยู่ที่พึ่งให้ชีวิตดำรงอยู่เป็นสุข ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมซึ่งแสดง ดังภาพที่ ๘

%E0%B8%95%E0%B8%A21.jpg

 

ภาพที่ ๘ สิ่งแวดล้อม ๕

 

              สิ่งแวดล้อม ๕ ที่มีผลต่อมนุษย์และเพื่อนร่วมโลก มีดังนี้

                       ๑. สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ได้แก่ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เช่น ลม ฝน แดด ที่ราบ ที่ลุ่ม ต้นไม้ พืชพรรณต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อให้ มนุษย์มีอากาศหายใจ มีน้ำดื่มน้ำใช้ไว้บริโภคใช้สอย ทั้งเป็นแหล่ง วัตถุดิบเพื่อผลิตปัจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ อีกด้วย


                       ๒. สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งมีชีวิต ได้แก่ สัตว์ทั่วไป สัตว์เลี้ยง สัตว์มีพิษ สัตว์ร้าย สัตว์พาหะโรค และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เพื่อ ช่วยกิน ย่อยสลายสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ทำให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติ ซากของสัตว์เหล่านี้อาจใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อผลิตปัจจัย ๔ และทรัพยากรใช้สอยต่าง ๆ ได้อีกด้วย


                       ๓. สิ่งแวดล้อมที่เป็นบุคคล ได้แก่ บุคคลที่อยู่แวดล้อม ตัวเรา ประกอบด้วยบิดามารดา ครูอาจารย์ มิตรสหาย เพื่อนบ้าน คู่ครอง เจ้านาย ลูกน้อง สมณะนักบวช ตลอดจนถึงคนจร คนต่างชาติ และต่างศาสนาที่อยู่ร่วมโลก ซึ่งต่างต้องพึ่งพาอาศัย ช่วยเหลือกัน ด้านการผลิต การหา การใช้ และการเก็บปัจจัย ๔ รวมถึงผลิต ทรัพยากรใช้สอยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อีกทั้งต้องพึ่งพากัน ด้านเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน เพื่อชี้ทางถูกในการพัฒนาตนให้เป็นผู้มี สัจจะต่อความดี มนุษย์จึงจำเป็นต้องเป็นมิตรต่อกัน สังคมจึงน่าอยู่


                        ๔. สิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรอำนวยความสะดวก ได้แก่ สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นสร้างขึ้น เพื่อใช้สอยอำนวยความสะดวก ในชีวิต โดยใช้วัตถุดิบจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติบ้าง

 

                         สิ่งมีชีวิตบ้าง แล้วมนุษย์ผู้มีปัญญาก็คิดค้นกระบวนการและ เทคโนโลยี เพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านั้นมาเป็นสิ่งอำนวยความ สะดวกในชีวิต เช่น บ้าน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ถนน รถยนต์ เสื้อผ้า ของใช้ชนิดต่าง ๆ ฯลฯ

 
                          ๕. สิ่งแวดล้อมที่เป็นระเบียบแบบแผนจริยธรรม เป็นแบบแผน การปฏิบัติที่ถกู ต้องตรงต่อความจริงของสิ่งแวดล้อม ๕ ประกอบด้วย กฎหมายที่เป็นธรรม กฎระเบียบที่ถูกต้อง วัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม มารยาทสังคม แบบอย่างการทำความสะอาดจัดระเบียบ แบบอย่างความประพฤติการอยู่ร่วมกันควรแก่หน้าที่ การงาน และ สิทธิ ฯลฯ สิ่งแวดล้อมที่เป็นจริยธรรมเหล่านี้เองที่ทำให้สมาชิก ในสังคมนั้นรู้และประพฤติตนได้ถูกต้อง ตลอดชีวิตมนุษย์จึงขึ้นกับ สิ่งแวดล้อม ๕ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังแสดงในภาพที่ ๙

 

%E0%B8%95%E0%B8%A22.jpg

                                                                         

                                            ทำลายสิ่งแวดล้อม ๕

ธรรมชาติไม่รักษา โลกยิ่งกว่าทะเลทราย
เบียดเบียนฆ่าทำลาย กลายเป็นสัตว์ในร่างคน
ไม่คิดจับผิดตน ชอบ-ถูก ใครไม่เจอ
เฟ้อฟุ้ง เช้า สาย บ่าย ตราบเท่าตายไร้เอาจริง
แบบแผนเหยียบย่ำทิ้ง บอดโง่ยิ่ง เต่า ปู ปลา
แวดล้อมถ้วนสิ่งห้า รักษาไว้สุขใจเทอญ
   

                           

 

สัจจะต่อความดี อานุภาพพลิกโลก

พระเผด็จ ทตฺตชีโว

คณะวิพากษ์ คณะจัดทำต้นฉบับและหนังสือ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00097428560256958 Mins