ไม่ใช่ ! ล้านเปอร์เซ็นต์ ว่าร้ายกัน...

วันที่ 01 กพ. พ.ศ.2558

 

ว่าร้ายกัน...
จะพบว่า การกล่าวหาว่าร้าย พระพุทธศาสนา โจมตีคำสอนของพระพุทธเจ้า มาจากคนที่มีความเชื่อ มีความศรัทธานอกคำสอนพระพุทธศาสนา เป็นส่วนใหญ่...
...เหมือนเป็นคู่แข่งไปแย่งชิงความศรัทธา เช่น พวกเดียรถีย์ นิครนถ์ นักบวชนอกพุทธศาสนา เป็นต้น

ทำร้ายกัน...
จะพบว่า การทำร้ายพระพุทธเจ้า พระภิกษุสงฆ์สาวก ไม่ว่าจะกล่าวหา โพนทนาว่าร้าย ดักทำร้าย บิดเบือนข้อแท้จริง ให้เป็นข้อเท็จจริง จะเกิดจากคนที่มีความเชื่อเดียวกัน เป็นส่วนใหญ่...
...เหมือนเป็นคนน้อยใจ อิจฉา เช่น พระเทวทัต และบริวาร เป็นต้น.
 
ชาวพุทธศรัทธา เพราะเชื่อในการตรัสรู้ธรรม ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม เชื่อผลของการกระทำ

พระพุทธศาสนา ไม่บังคับให้ใครเชื่อตาม หรือบังคับให้ใครปฏิบัติตามได้ หากไม่มีความศรัทธา...
จึงได้ชื่อว่าเป็น ศาสนาแห่งปัญญา

ชาวพุทธ ที่แท้จริง มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
จะไม่ว่าร้าย ทำร้ายพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนานี้

หากยังว่าร้ายกัน ทำร้ายกัน อยู่ บอกตรง...
ไม่ใช่ชาวพุทธ แน่นอน...ล้านเปอร์เซ็นต์

มนวีโร ภิกขุ
31 มกราคม พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม
 

 Total Execution Time: 0.00099083185195923 Mins