หนังสือที่ใช้อ้างอิงในการสอบ "มงคลชีวิต"

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2558

หนังสือที่ใช้อ้างอิงในการสอบ "มงคลชีวิต"

 

หนังสือที่ใช้อ้างอิงในการสอบ "มงคลชีวิต"

        หนังสืออ้างอิงที่ใช้ในการสอบปีแรกคือ คำบรรยายพุทธศาสตร์และหนังสือมงคลชีวิตของ พันเอก ปิ่น มุทุกันต์ และหนังสือสาระสำคัญจากมงคล 38 ประการ ของ อาจารย์ วศิน อินทรสระ และได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดพิมพ์หนังสือมงคลสูตรคำฉันท์ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 โดยได้รับความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์จากคุณสวัสดิ์ โอสถานุเคราะห์ หนังสือเล่มนี้ได้ใช้เป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับระดับอุดมศึกษาในการสอบครั้งที่ 3

          ปีต่อมา คณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์ 6 สถาบัน ได้จัดพิมพ์หนังสือมงคลชีวิต ฉบับธรรมทายาท เล่มที่ 1 (มงคลที่ 1 - 18) คณะกรรมการมีเจ้าภาพให้ความอนุเคราะห์ในการจัดพิมพ์หนังสือ จึงสามารถแจกหนังสือให้นักเรียนทุกคนที่สมัคร ต่อมาเมื่อการสอบกระจายไปทั่วประเทศ และจำนวนนักเรียนมากขึ้น คณะกรรมการจึงต้องจัดสรรใหม่เฉพาะโรงเรียนที่สมัครใหม่ และโรงเรียนในส่วนภูมิภาคเท่านั้น

          ได้มีการเปลี่ยนแปลงหนังสืออ้างอิงหลายเล่มในระหว่าง พ.ศ. 2530 - 2538 ต่อมาเมื่อจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบเพิ่มขึ้นทุกปีคณะกรรมการได้เห็นภาระในการจัดหาหนังสือสำหรับโรงเรียนในต่างจังหวัดจึงได้เริ่มวางแผนที่จะปรับปรุงหนังสืออ้างอิงให้สอดคล้องกับสถานการณ์

          ในปี พ.ศ. 2539 คณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือมงคลชีวิตฉบับธรรมทายาท (ปรับปรุงใหม่ 2539) โดยรวมมงคลที่ 1- 38 ให้อยู่ในเล่มเดียวกัน และจำหน่ายในราคาประหยัด เพื่อให้นักเรียนสามารถเป็นเจ้าของหนังสือ และใช้อ้างอิงได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา

 

ระดับของนักเรียนและหนังสืออ้างอิง

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 3 - 4)    มงคลที่ 1 - 11

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6)    มงคลที่ 1 - 21

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า    มงคลที่ 1 - 30

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า    มงคลที่ 1 - 38

ระดับอุดมศึกษา    มงคลที่ 1 - 38

ระดับนักเรียนทหาร-ตำรวจ    มงคลที่ 1 - 38


     ในปี พ.ศ. 2542 - 2543 ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือมงคลชีวิต ฉบับธรรมทายาท โดยมีการแก้ไขเนื้อหาในหนังสือ 2 ครั้ง ครั้งแรกใน พ.ศ.2542 และล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น หนังสือมงคลชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า (พ.ศ. 2543)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0058523019154867 Mins