รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ทางก้าวหน้า

วันที่ 14 พค. พ.ศ.2558

รางวัลโล่พระราชทาน ประวัติศาสตร์ตอนสำคัญของ ทางก้าวหน้าŽ และการทำกิจกรรมของชมรมพุทธศาสตร์ฯ

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

     รางวัลโล่พระราชทาน ประวัติศาสตร์ตอนสำคัญของ ทางก้าวหน้าŽ และการทำกิจกรรมของชมรมพุทธศาสตร์ฯ คือ การที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล 10 รางวัล และประเภททีม 8 รางวัล รวม 18 รางวัล และนับเป็น พระมหากรุณาธิคุณและเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่แก่คณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์และคณาจารย์ นักเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนคณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ใน พ.ศ. 2532 คณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกวาระหนึ่งเมื่อทรงได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียน ทหาร ตำรวจ เป็นประจำตลอดไปทุกปี


    รางวัลโล่เกียรติยศในประเทศ นับเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งที่ทั้งรัฐสภาและรัฐบาลคือผู้ปกครองและผู้บริหารระดับสูงของประเทศได้ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังศีลธรรม โดยได้มอบโล่เกียรติยศให้กับครูอาจารย์ที่ได้รับรางวัลรอบชิงชนะเลิศ ในการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าระดับครูอาจารย์ เช่น ฯพณฯ ประธานวุฒิสภา ได้มอบโล่เกียรติยศให้ในการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 19 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติในการตอบปัญหาฯ ครั้งที่ 22 เป็นต้น


    รางวัลโล่เกียรติยศต่างประเทศ นับเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงที่องค์กรทางด้านการศึกษาและทางด้านศาสนาต่างประเทศได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของการปลูกฝังศีลธรรมและการสร้างสันติภาพขึ้นภายในจิตใจของเยาวชนจึงได้มอบโล่เกียรติยศมาให้เยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าทุกระดับตั้งแต่ครั้งที่ 18 เป็นต้นมาจนถึงการสอบครั้งปัจจุบันนี้ เช่น โล่เกียรติยศจาก ดร.โรเบิร์ต มูลเลอร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพแห่งองค์การสหประชาชาติ คุณมิทเชลล์ โกลด์ รองประธานฝ่ายกิจการทวีปอเมริกาเหนือ องค์กรระหว่างประเทศของนักการศึกษาเพื่อสันติภาพโลก ดร.ออสกา อารีอาส อดีตประธานาธิบดี คอสตาริกา ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพปี 1987 ฯพณฯ รัตนศิริ วิศรามาณ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศศรีลังกา ท่านเซอริง วางดิ ริมโปเช ประธานองค์กรเพื่อการรักษาและพัฒนาสังฆมณฑล แห่งประเทศภูฏาน องค์กังเชนลามะ ประธานองค์กรลามะกังเชนเพื่อสันติภาพ ประเทศอิตาลี ท่านจีกวาง ซูไม ประธานมูลนิธิพุทธศาสตร์หนึ่ง อิน ซันวอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) ศาสตราจารย์ ดร.ฮานส์ เจ.เอ.แวน กินเคิล อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งองค์การสหประชาชาติ ดร.นีน่า ลินน์ มีเยอร์ฮอฟ ประธานองค์กรยุวชนโลก ดร.สุนิตา คานธี ประธานสภาการศึกษาโลก เป็นต้น


         รางวัลอื่นๆ การจัดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า นอกจากจะมีโล่รางวัลแล้ว ยังมีรางวัลอื่นๆ เช่น รางวัลทุนการศึกษาซึ่งแบ่งเป็นประเภท และระดับต่างๆ เช่น รางวัลทุนการศึกษา ประเภทบุคคลระดับประเทศ (ในแต่ละระดับการสอบ) รางวัลทุนการศึกษา ประเภทบุคคล ระดับจังหวัด (ในแต่ละระดับการสอบ) รางวัลทุนการศึกษาประเภททีมระดับประเทศ (ในแต่ละระดับการสอบ) เพื่อใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมและ การศึกษาพระพุทธศาสนา

           นอกจากนี้ยังมีรางวัลประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียน สำหรับโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์ประสานงานหลัก ทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัด

 

สถิติยอดรวมจำนวนนักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ  
“ ทางก้าวหน้า ” ครั้งที่ 1 - 231)

 

รางวัลโล่พระราชทาน ประวัติศาสตร์ตอนสำคัญของ ทางก้าวหน้าŽ และการทำกิจกรรมของชมรมพุทธศาสตร์ฯ

 


1) แผนกข้อมูลสถิติ, ศูนย์สารสนเทศ, ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ, สำนักพัฒนาเยาวชนโลก, ข้อมูลสถิติยอดรวมจำนวนนักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 1 - 24 , ปี 2525-2548.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013964653015137 Mins