เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเห็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นโดยลำดับ จึงขอนำลำดับเหตุการณ์ของความเสื่อมที่เกิดขึ้น
...อ่านต่อ
โลกเสื่อมตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันก่อนที่จะกล่าวถึงความเสื่อมของจักรวาลต่อไป จึงขออธิบายในที่นี้ว่าความเสื่อมของจักรวาลในที่นี้หมายถึง การที่สรรพสิ่งทั้งหลายทุก
...อ่านต่อ
 สาเหตุที่มนุษย์เริ่มกินเนื้อสัตว์ เนื่องจากมีสัตว์นรกที่พ้นกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่ยังมีวิบากติดตัวเป็นวิบากที่เป็นประเภทโทสะจริต
...อ่านต่อ
เมื่อมนุษย์มีการคัดเลือกบุคคลขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เพื่อปกครองพวกของตนแล้ว
...อ่านต่อ
เมื่อข้าวสาลีเริ่มปรากฏน้อยลง ซ้ำยังห่างไกลออกไปจากที่อยู่อาศัยขึ้นเรื่อยๆ จึงเริ่มมีการจับจองพื้นที่และแบ่งปัน
...อ่านต่อ
 เมื่อชายหญิงเหล่านั้นเสพเมถุนธรรม จึงถูกรังเกียจและขับไล่ ได้เสาะแสวงหาและสร้างที่มุงบัง
...อ่านต่อ
หลังจากที่แผ่นดินเกิดขึ้นแล้ว มีพรหมพวกหนึ่งจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นพรหมที่หมดบุญ หรือสิ้นอายุจากชั้นอาภัสสราพรหม
...อ่านต่อ
ก่อนที่จะบังเกิดมนุษย์ การกำเนิดขึ้นของจักรวาล โลก และ สรรพสิ่ง เริ่มจากแต่เดิมนั้นก่อนที่ สรรพสิ่งจะเกิดขึ้น ในท้อง จักรวาล
...อ่านต่อ
 การกำเนิดของโลกและสรรพสิ่งที่กล่าวถึงในบทนี้ เป็นช่วงหนึ่งของวัฏจักร  ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้น โดยการกำเนิดที่กล่าวถึงในบทนี้ เป็นการกำเนิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่จักรวาล
...อ่านต่อ
     ความยาวนานในการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเสื่อมสลายไปของจักรวาล จักรวาล โลกสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย มีขั้นตอนความเป็นมาที่ยาวนาน มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่
...อ่านต่อ
อรูปภพ คือ ภพอันเป็นที่อยู่ของอรูปพรหม อยู่ในภูมิที่สูงขึ้นไปกว่ารูปภพ มีทิพยสมบัติทั้งหลายที่มีความสวยงามประณีตกว่าในรูปภพอรูปพรหม
...อ่านต่อ
รูปภพ หรือ พรหมโลก คือ ภพอันเป็นที่อยู่ของรูปพรหม พรหมโลกนี้อยู่ในภูมิที่สูงขึ้นไปกว่าเทวโลก มีทิพยสมบัติทั้งหลาย ที่มีความ วยงามประณีตกว่าในเทวโลก
...อ่านต่อ
สวรรค์ อายุ (ปีสวรรค์) 1 วัน 1 คืนสวรรค์ ปีมนุษย์ ล้านปีมนุษย์
...อ่านต่อ
บุคคลที่จะถือกำเนิดบนสวรรค์นั้น เมื่อเป็นมนุษย์ต้องหมั่นสร้างความดีสั่งสมบุญบำเพ็ญบารมีหมั่นทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
...อ่านต่อ
เทวภูมิ หรือ วรรค์ คือ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดา เป็นโลกที่อยู่อาศัยแห่งสัตว์อันเป็นทิพย์
...อ่านต่อ
ติรัจฉานภูมิ คือ โลกของสัตว์ผู้ไปโดยขวาง คือเวลาจะไปไหน มาไหน ต้องไปโดยอาการขวางลำตัว ต้องคว่ำอกไป เช่นสุนัข แมว หนู
...อ่านต่อ
อสุรกายภูมิ คือ ภูมิที่อยู่ของสัตว์ซึ่งปราศจากความร่าเริงสนุกสนาน ต้องเสวยทุกขเวทนาเพราะความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
เปตติวิสยภูมิ คือ ภูมิของเปรต เป็นโลกที่อยู่ของสัตว์ผู้ห่างไกลจากความสุข และมีสถานที่อยู่อาศัยไม่แน่นอน
...อ่านต่อ
เป็นนรกขุมพิเศษ ที่มีแต่ความมืดมนอนธการสัตว์นรกมีร่างกายใหญ่โต
...อ่านต่อ
มหานรก อายุสัตว์นรก 1 วัน 1 คืนนรก อายุของสัตว์นรก
...อ่านต่อ
เมื่อรวมยมโลกที่ตั้งอยู่โดยรอบมหานรกทุกขุมแล้ว จะมีจำนวนทั้งหมด 320 ขุม ยมโลกทั้ง 10 ขุมในแต่ละทิศมีชื่อเรียกของตัวเองเป็นชื่อเหมือนกันกับยมโลกในทิศอื่นๆ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร