สามัญญผลลำดับที่ 2

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2558

สามัญญผลลำดับที่ 2


    เมื่อผู้เจริญภาวนาบรรลุวิปัสสนาญาณแล้ว ถ้ายังสามารถประคับประคองจิตให้เป็นสมาธิ แน่วแน่ต่อไปอีก จิตย่อมบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ผ่องแผ้วสุกสว่างยิ่งขึ้น ปราศจากกิเลส และอุปกิเลส จึงมีประสิทธิภาพในการงานยิ่งขึ้น หากน้อมจิตไปเพื่อให้ได้ฤทธิ์ทางใจ ฤทธิ์ทางใจก็จะบังเกิดขึ้น จะนึกให้เป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนึก ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าอชาตศัตรูว่า

 

    "ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสนุ่มนวล ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจ คือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้ มีรูปเกิดแต่ใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง...

 

    ...มหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไส้ออกจากหญ้าปล้อง เขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่า นี้หญ้าปล้อง นี้ไส้ หญ้าปล้องอย่างหนึ่ง ไส้อย่างหนึ่ง แต่ก็เป็นไส้ที่ชักออกจากหญ้าปล้องนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝัก เขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่า นี้ดาบ นี้ฝัก ดาบอย่างหนึ่ง ฝักอย่างหนึ่งแต่ก็เป็นดาบที่ชักออกจากฝักนั่นเอง อีกนัยหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงดึงงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่า นี้งู นี้คราบ แต่ก็เป็นงูที่ดึงออกจากคราบนั่นเอง ข้อนี้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล...

 

    เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลส นุ่มนวลควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ เธอย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจ คือ นิรมิตกายอื่นจากกายนี้ มีรูปเกิดแต่ใจ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง มหาบพิตร นี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่า ทั้งประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ"

 

    จากพระพุทธดำรัส นี้จะเห็นว่าสามัญญผลในลำดับถัดจาก "วิปัสสนาญาณ" ก็คือ "ฤทธิ์ทางใจ"หรือมีศัพท์ทางศาสนาว่า "มโนมยิทธิ" ซึ่งเป็นผลจากใจที่บริสุทธิ์มากขึ้น และส่งผลให้ผู้เจริญภาวนามีฤทธานุภาพ ถึงขั้นนิรมิตกายต่างๆ ได้

 

    อย่างไรก็ดี ณ จุดนี้ยังมีข้อที่ควรพิจารณาว่า เป้าหมายของการเจริญภาวนานั้น คือ การทำจิตให้บริสุทธิ์ขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งจิตบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส ทั้งปวง หรือบรรลุอรหัตตผล มิใช่มีเป้าหมายเพื่อฤทธานุภาพใดๆ ทั้งสิ้น ฤทธานุภาพที่เกิดขึ้น เป็นเพียงผลพลอยได้จากการทำใจให้บริสุทธิ์เท่านั้นเช่นเดียวกับการที่เราตั้งใจซื้อสินค้าอย่างหนึ่งอย่างใด แล้วได้ของแถมเพิ่มมาอีก ข้อนี้ฉันใด "มโนมยิทธิ"ก็ฉันนั้น

-----------------------------------------------

SB 304 ชีวิตสมณะ

กลุ่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001736319065094 Mins