อริยสงฆ์

วันที่ 28 มค. พ.ศ.2547

 

 

.....อริยสงฆ์ หมายถึงพระสงฆ์ที่เป็นพระอริยะ พระสงฆ์ที่ได้บรรลุมรรคผลระดับใดระดับหนึ่งแล้ว เรียกว่า อริยบุคคล ก็ได้

.....อริยสงฆ์ มี ๔ ระดับ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และ พระอรหันต์

.....อริยสงฆ์ เมื่อจัดเป็นคู่ๆ ได้ ๔ คู่ รวม เป็น ๘ คือ

- พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค

- พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล

- พระผู้ตั้งอยู่ในสกิทาคามิมรรค

- พระผู้ตั้งอยู่ในสกิทาคามิผล

- พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรค

- พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผล

- พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตมรรค

- พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผล