ผู้ละทุกข์ได้

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2547

 

 

ภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้
มีสติ ไม่ประมาท ละความถือมั่นว่าของเราได้แล้ว
เที่ยวไป เป็นผู้รู้ พึงละชาติ ชรา โสกะ ปริเทวะ
และทุกข์ในโลกนี้ได้

 

ขุ. จู. ๓๐/๙๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร