อัปปิเยหิสัมปโยคทุกข์ ทุกข์เพราะประสบสิ่งที่เกลียด

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2560

อัปปิเยหิสัมปโยคทุกข์ ทุกข์เพราะประสบสิ่งที่เกลียด
 

แม่บทแห่งธรรม , Dhamma , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , มัชฌิมา ปฏิปทา , ธัมมจักกัปปวัตตสูตร , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , อริยสัจสี่ , อัปปิเยหิสัมปโยคทุกข์ ทุกข์เพราะประสบสิ่งที่เกลียด , ทุกข์ , อัปปิเยหิสัมปโยคทุกข์

     สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาอัปปิเยหิสัมปโยคทุกข์ มีใจความตามพระบาลีว่า อารมณ์หรือเครื่องยึดหน่วงของจิตทั้งห้า คือ รูปารมณ์สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ และโผฏฐัพพารมณ์ กล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสนั้น หากมิได้เป็นที่พึงปรารถนา มิได้พึงเป็นที่รักที่ชอบใจ ครั้นเมื่อบุคคลได้ประสบอารมณ์ทั้งห้า ก็ย่อมจะมีจิตเป็นทุกข์ เหตุเพราะรู้สึกเกลียดชัง ไม่รักใคร่ ไม่ปรารถนาจะเข้าใกล้ ไม่ปรารถนาจะพบเห็นปรารถนาจะหลีกไปเสียให้ไกลแสนไกล แต่เมื่อยังทำไม่ได้ก็ต้องเสวยทุกขเวทนา ตถาคตเรียกทุกข์นี้ว่า อัปปิเยหิสัมปโยคทุกข์ จัดเป็นทุกขอริยสัจด้วยประการหนึ่ง

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 006 แม่บทแห่งธรรม
หนังสือเรียน DOU หลักสูตร Pre-Degree

 

 Total Execution Time: 0.0014661987622579 Mins