ปิเยหิวิปปโยคทุกข์ ทุกข์เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่รัก

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2560

ปิเยหิวิปปโยคทุกข์ ทุกข์เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่รัก


แม่บทแห่งธรรม , Dhamma , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , มัชฌิมา ปฏิปทา , ธัมมจักกัปปวัตตสูตร , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , อริยสัจสี่ , ปิเยหิวิปปโยคทุกข์ ทุกข์เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่รัก , ทุกข์ , ปิเยหิวิปปโยคทุกข์

      อันบุคคลที่ปรารถนาอารมณ์ทั้ง 5 หากได้ไปนอนไปนั่งด้วย คบหาสมาคมด้วยอารมณ์เหล่านั้น บุคคลก็จะรู้สึกพอใจและมีความสุข แต่หากต้องพลัดพรากจากไปเสีย บุคคลย่อมเป็นทุกข์ ทุกข์นี้แหละจัดเป็นปิเยหิวิปปโยคทุกข์ประการหนึ่ง บุคคลทั้งหลายในโลกถ้าพลัดพรากจากมารดาบิดา จากพี่น้อง จากบุตรภรรยาและญาติมิตรอันเป็นที่รักใคร่ ก็จัดเป็นปิเยหิวิปปโยคทุกข์อีกประการหนึ่ง อนึ่ง การที่บุคคลพลัดพรากจากที่อยู่อาศัย จากสมบัติพัสถาน ทรัพย์ศฤงคาร บริวาร และยศศักดิ์ เหล่านี้ก็จัดเป็นปิเยหิวิปปโยคทุกข์อีกประการหนึ่ง
เหล่านี้ล้วนจัดเป็นทุกขอริยสัจด้วยประการหนึ่ง

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 006 แม่บทแห่งธรรม
หนังสือเรียน DOU หลักสูตร Pre-Degree

 

 Total Execution Time: 0.0041323820749919 Mins