จงสลัดกามคุณ เพื่อสู่อิสรภาพ

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2560

จงสลัดกามคุณ เพื่อสู่อิสรภาพ
 

แม่บทแห่งธรรม , Dhamma , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , มัชฌิมา ปฏิปทา , ธัมมจักกัปปวัตตสูตร , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , อริยสัจสี่ , จงสลัดกามคุณ เพื่อสู่อิสรภาพ  , กามคุณ

      อันปุถุชนซึ่งยังขวนขวายแสวงหาความสุขจากเบญจกามคุณอยู่ ย่อมประกอบไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งกายและใจ หาความสุขกายสบายใจมิได้ ทั้งนี้ก็เพราะทุกข์โศกโรคภัยของเขาล้วนเกิดจากกามคุณทั้งสิ้น

       แท้จริงความเศร้าโศกาอาลัยร่ำไห้สะอึกสะอื้น อันบังเกิดแก่บุคคลนั้น ย่อมบังเกิดจากการขวนขวายแสวงหากิเลส กามและวัตถุกามทั้งสิ้น แม้ภัยอันตรายต่าง ๆ เป็นต้นว่า ราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย ซึ่งจะบังเกิดแก่สัตว์ทั้งหลายในไตรภพนี้ ย่อมบังเกิดจากเหตุที่แสวงหากิเลสกามและวัตถุกามเป็นมูลฐาน จะบังเกิดจากเหตุอื่นๆ นั้นหามิได้ ขึ้นชื่อว่าตัณหาความปรารถนากามคุณ แสวงหากิเล กามและวัตถุกามแล้ว ย่อมมีแต่ความทุกข์ความโศกต่าง ๆ นานา ด้วยเหตุนี้บุคคลที่มีปัญญาจึงควรวิริยะอุตสาหะทรมานกายใจ เพื่อให้บรรเทาเบาบางจากความปรารถนาในกามคุณ อย่าหลงรัก อย่าหลงใคร่ในกามคุณ พึงกระทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง เลิกขวนขวายกิเลสกามและวัตถุกามเสียเถิด จึงจะประเสริฐเอาตัวรอดได้

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 006 แม่บทแห่งธรรม
หนังสือเรียน DOU หลักสูตร Pre-Degree

 

 Total Execution Time: 0.001140034198761 Mins