โครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2560

โครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต