กาย วาจา ใจ สุจริต

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2547

 

ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์

อายุ ยศ สุข อันเป็นทิพย์

ผู้นั้นพึงงดเว้นบาปทั้งหลาย

แล้วประพฤติสุจริตธรรม ๓ อย่าง

ขุ . ชา . มหา . ๒๘ / ๓๐๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร