ป้ายจราจร

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2547

 

 

 

คนขับรถ
ย่อมปลอดภัย
คนเราพลาด
หากคิดตรง

 
 
เมื่อหยุดรถ
ถึงปลายทาง
ทำผิดไป
หยุดทำได้
 
 
ตามกฎได้
อย่างประสงค์
ไม่เจตน์จง
ปลอดภัยเอย