การคบคน

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2550

 

 

ในกาลไหนๆ ผู้คบคนเลว ย่อมเลว

คนคนเสมอกัน ไม่พึงเสื่อม

คบหาคนประเสริฐ ย่อมพลันเด่นขึ้น

เหตุนั้นควรคบคนที่สูงกว่าตน

 

อง. ติก. ๒๐/๑๕๘