ผู้ตระหนี่ทรัพย์

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2547

 

 

ในโลกนี้ก็มีเหมือนกัน คนบางคนก็เก็บออมทรัพย์ไว้ได้มากมาย
แต่ไม่ยอมใช้สอยเพื่อตัวเอง ทั้งไม่เจือจานแก่ญาติพี่น้องตามสมควร
คือไม่ยอมจ่ายเป็นค่าเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ดอกไม้ หรือเครื่องสำอางใดๆ ด้วยความเสียดาย
ทั้งไม่ยอมช่วยเหลืออะไรญาติพี่น้องเลยสักครั้ง


 

มัยหกสกุณชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๙๔๕–๙๔๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร