ผู้รู้เท่าทันการณ์

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ที่รู้เท่าทันการณ์ที่เกิดขึ้นได้ฉับพลัน

ย่อมพ้นจากการเบียดเบียนของศัตรูได้

เหมือนไก่พ้นจากเงื้อมมือของแมว


 

กุกกุฏชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๙๐๔