ผู้มีปัญญา

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2547

 

คนฉลาดกล่าวว่า ปัญญาประเสริฐ

เหมือนพระจันทร์ประเสริฐกว่าดาวทั้งหลาย

แม้มีศีลและธรรมของสัตบุรุษย่อมไปตามผู้มีปัญญา


ขุ. ชา. จตฺตาฬีส. ๒๗/๕๔๑