ภรรยา

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2546

 

 

ภรรยาย่อมเหยียดหยามสามีด้วยเหตุ ๘ อย่างคือ
สามียากจน ๑ ป่วยกระเสาะกระแส ๑
ชรา ๑ ขี้เหล้า ๑ มัวเมา ๑ โง่เขลา ๑
คล้อยตามไปเสียทุกเรื่อง ๑
ให้สิ่งที่ต้องการไม่ได้ทุกอย่าง ๑

 

กุณาลชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๘๐๖