มีสติ

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2550

 

ภิกษุไม่ควรติดในกามทั้งหลาย ควรมีใจไม่ขุ่นมัว

ควรเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวง ควรมีสติอยู่ทุกอิริยาบถ

 

ขุ. จู. ๓๐/๒๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร