ใจเป็นหัวหน้า

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2550

 

กามคุณ ๕ ในโลก มีใจเป็นที่ ๖ อันท่านนี้แจ้งไว้แล้ว

บุคคลคลายความพอใจในกามคุณนี้แล้ว

ย่อมพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้

สํ. ส. ๑๕/๒๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร