อานิสงส์การตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2554

๑.  ยังความเห็นถูกที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
๒.  ยังความเห็นถูกที่เกิดขึ้นแล้ว ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น
๓.  ทำให้เป็นผู้ได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลทั้งหลาย
๔.  ทำให้จิตผ่องใส เพราะตรึกในกุศลธรรมอยู่เสมอ
๕.  ทำให้เกิดอานุภาพอย่างมหาศาล สามารถคุ้มครองป้องกันตน
      ให้พ้นจากอุปสรรคและภัยพาลต่างๆ ได้
๖.  ทำให้สามารถสั่งสมบุญบารมีได้สะดวกกว้างขวางยิ่งขึ้น
๗.  ย่อมได้อริยทรัพย์ คือ หนทางสู่พระนิพพาน


 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร