ที่พึ่ง

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2556

ที่พึ่ง

 

"ที่พึ่ง"
คำๆ นี้นะสำคัญยิ่งนัก..
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกาย ธรรมบทว่า..

“มนุษย์เป็นอันมาก เมื่อถูกภัยคุกคามแล้ว
ย่อมยึดเอาภูเขาบ้าง ป่าไม้บ้าง ว่าเป็นที่พึ่ง
แต่ที่พึ่งนั้นไม่เกษม ไม่อุดม เพราะบุคคลอาศัยแล้ว
ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ไปได้

ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้า
พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง
ที่พึ่งนั้นแล คือ ที่พึ่งอันเกษม ที่พึ่งอันอุดม
เมื่อบุคคลอาศัยที่พึ่งนั้นแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้”

ฉะนั้น พึงแสวงหาที่พึ่งอันเกษม.. อันอุดม คือ พระรัตนตรัยภายในกันเถิด