ยิ่งปล่อยวางมาก ยิ่งมีความสุข

วันที่ 17 มค. พ.ศ.2557

ยิ่งปล่อยวางมาก ยิ่งมีความสุขมาก

 

"ยิ่งปล่อยวางมาก ยิ่งมีความสุข"

   การที่เราพยายามแสวงหาสิ่งต่างๆ  เพื่อตอบสนองความอยากที่เรามี  แล้วคาดว่าจะมีความสุขมากขึ้น
แท้จริงแล้ว การพยายามตอบสนองความอยากเหล่านี้ต่างหาก ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์เสียเอง ความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถลดความอยากเหล่านี้ได้ต่างหาก

ปล่อยวาง สละจากความโลภ โกรธ หลง ไม่โกรธ ไม่เกลียด

ไม่ทำร้ายตอบ ไม่คิดร้ายใคร จิตก็เป็นกุศลตลอดเวลารู้เท่าทันเวรกรรม ไม่เข้าไปติดบ่วง ไม่สร้างเวรกรรม ไม่มีความเห็นผิด 

สังเกตุสิ่งต่างๆให้ดี ล้วนเป็นอนิจจัง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ไม่มีใครทำให้เกิด ไม่มีใครทำให้ดับ เป็นไปตามธรรมชาติ

เช่น ชีวิตเรานี้ เกิดมา ก็มีชีวิต เมื่อถึงเวลาก็ดับไป

เช่น คนที่มีรูปร่างหน้าตางาม เมื่อถึงเวลาก็ร่วงโรยไป

เช่น คนที่มีชื่อเสียง เมื่อเด่นดัง เดี๋ยวก็ดับไป

ปล่อยวาง...สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

ที่มา : หนังสือ บุญใหญ่พลิกชีวิต