ถ้อยคำที่ควรพูดในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2557

 

 ถ้อยคำที่ควรพูดในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 

1. อัปปิจฉกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อย
2.สันตุฏฐิกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้สันโดษยินดีในปัจจัยตามมีตามได้
3. ปวิเวกกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้สงัดกาย สงัดใจ
4. อสังสัคคกถา ถ้อยคำที่ชักนำไม่ให้ระคนด้วยหมู่คณะ
5. วิริยารัมภกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้ปรารภความเพียร
6. สีลกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีล
7.สมาธิกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจสงบ
8. ปัญญากถา ถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญา
9. วิมุตติกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้หลุดพ้นจากกิเลส
10. วิมุตติญาณทัสสนกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่ใจพ้นจากกิเลส

      ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กถาวัตถุ 10 ประการนี้ 10 ประการเป็นไฉน คือ อัปปิจฉกถา 1
สันตุฏฐิกถา 1 ปวิเวกกถา 1 อสังสัคคกถา 1 วิริยารัมภกถา 1 สีลกถา 1สมาธิกถา 1 ปัญญากถา 1
วิมุตติกถา 1 วิมุตติญาณทัสสนกถา 1 ดูกรภิกษุทั้งหลาย กถาวัตถุ 10 ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลายหากว่าเธอทั้งหลายยึดถือเอากถาวัตถุทั้ง 10 ประการนี้แล้ว กล่าวเป็นกถาไซร้ เธอทั้งหลาย
พึงครอบงำเดชแม้ของพระจันทร์และพระอาทิตย์ ผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพมากอย่างนี้ด้วยเดชได้ จะป่วยกล่าวไปไยถึงปริพาชกอัญญเดียรถีย์ทั้งหลายเล่า.1

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 101 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร