ลำดับขั้นตอนและการเตรียมตัวเพื่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2557

 

ลำดับขั้นตอนและการเตรียมตัวเพื่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตร


              ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยทั่วไปนั้น ผู้ออกทำหน้าที่ย่อมจะต้อง สื่อสารกับบุคคลที่จะไปพบทั้งด้วยการแ ดงออกทางกายและทางวาจา โดยมีจิตใจที่เต็มเปียมไปด้วยความปรารถนาดีต่อทุกคนในที่นี้ แม้จะเน้นเรื่องการใช้วาจาในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร แต่กระนั้น ก็ย่อมจะมีความเกี่ยวโยงกับการแสดงออก ด้านอื่นๆ ที่จะต้องผสมผสานกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ลำดับขั้นตอนโดยทั่วไปมีดังนี้
              1. การกล่าวสวัสดี และพนมมือนอบน้อมไหว้อย่างพองาม

              2. การกล่าวทักทายผู้ที่เราไปพบ พร้อมทั้งใช้คำสรรพนามให้เหมาะสมตามวัยของแต่ละท่าน เช่นลุง ป้า น้า อา


             3. การแนะนำตัวเอง เช่น บอกชื่อ และมาจากไหน เป็นต้น


             4. บอกจุดประสงค์และเหตุผลที่มาพบ


             5. การทำความรู้จักสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน


             6. นทนาธรรมหรือนำเรื่องการทำความดีมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนแนะนำวิธีการ
ทำบุญ เช่น การทำทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา เป็นต้น


             7. รุปเรื่องหรือเนื้อหาที่คุย ให้จบลงในเวลาที่เหมาะ ม ไม่นานเกินไป

 

             8. หากมีของฝาก ให้มอบของฝากที่เหมาะ ม เช่น หนังสือธรรม เป็นต้น


             9. การอนุโมทนาบุญก่อนกลับ ทั้งนี้ต้องแ ดงความยินดีในความดีของเขาด้วย


            10. การอวยพรที่ออกจากความปรารถนาดีจากตัวเรา


            11. การอำลากลับ ซึ่งจะต้องไม่ลืมว่าเวลาจะกลับควรไหว้ และกล่าวสวัสดีลากลับ
สิ่งที่พึงตระหนักในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรประการหนึ่ง ก็คือ การเตรียมข้อมูลและเนื้อหาธรรมะ
ที่จะนำไปถ่ายทอดแนะนำแก่บุคคลทั้งหลาย ดังนั้น ผู้จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นจะต้องเป็นผู้ขวนขวายใน


             การศึกษาธรรมะ แม้จะไม่เชี่ยวชาญแบบนักปราชญ์ แต่ก็จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องราวที่เราจะนำไปแนะนำแก่บุคคลทั้งหลายเป็นอย่างดี และเรื่องราวที่มักจะนำเข้าสู่การ นทนาในเบื้องต้นนั้น ผู้ที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตร ควรจะมีความรู้ในหัวข้อธรรม ดังต่อไปนี้


           1. การทำทาน


           2. การรักษาศีล


           3. การเจริญภาวนา


            นอกจากนี้สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติมก็เป็นเรื่องราวและข่าวคราวทั่วไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา แต่ก็
ถือว่าจะเป็นเสน่ห์สำหรับผู้ที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตร ถ้าหากมีความรอบรู้ในด้านอื่นๆ อีก เพราะจะเป็นประโยชน์ในการนำไปสู่การเปิดการสนทนา ในลักษณะที่พูดภาษาเดียวกันกับคู่สนทนาก่อน แล้วค่อยย้อนกลับมา พูดคุยหรือสนทนาในเรื่องธรรมะที่เราเตรียมไปได้

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร