ขั้นตอนการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

วันที่ 07 มิย. พ.ศ.2557

 

 ขั้นตอนการทำหน้าที่กัลยาณมิตร


           จากกรณีศึกษาที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น ทำให้ได้เรียนรู้ว่า การทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น เริ่มต้น
จากความปรารถนาดี ต่อบุคคลที่เราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อเขา แม้ว่าเราจะมีความรู้หรือมีการศึกษาไม่มากเท่ากับบุคคลที่เราจะไปพบ ก็ขอให้ได้มีการเตรียมตัวที่ดี ดังนี้


         ก. ควรศึกษาเนื้อหาธรรมะที่เหมาะสมกับบุคคลที่เราจะไปพบ และเราจะต้องให้เข้าใจในเรื่องราวนั้นเป็นอย่างดี


         ข. การตั้งเป้าหมายการทำหน้าที่กัลยาณมิตร


         ค. ควรนึกถึงบุคคลที่เรารักปรารถนาดี


         ง. ควรเตรียมอุปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อโสต


         จ. ควรนัดหมายบุคคลที่เราจะไปพบ


         ฉ. ควรพบปะพูดคุยสนทนาสิ่งที่เราปรารถนาดีต่อบุคคลที่เราไปพบ


         ช. ควรเชิญชวนให้เหมาะสมกับวันเวลา


         ซ. ควรมอบของฝากที่มีประโยชน์ ให้พอดี เช่น หนังสือหรือเทป อย่างใด อย่างหนึ่ง


        ฌ. ควรลากลับด้วยความประทับใจ


        ญ. ควรติดตามว่าบุคคลที่เรารักปรารถนาดีว่าสุขสบายดีหรือไม่


         ฎ. ควรให้ธรรมะและกำลังใจแก่บุคคลที่เราไปพบ

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร