ทำไม...ต้องนั่งสมาธิทุกวัน

วันที่ 10 มิย. พ.ศ.2557

 
 
ทำไม...ต้องนั่งสมาธิทุกวัน
 

       การนั่งสมาธิ เป็นการปรับสภาพใจเข้าสู่ความปกติ
   สมดุล เมื่อใจสมดุลแล้วจะสามารถมองสิ่งต่างๆไปตาม
   ความเป็นจริงมากขึ้น ครั้นเมื่อเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาใน
   ชีวิต จะไม่เสียใจเกินไป ใจเราจะถูกยกขึ้นเหนืออุป-
   สรรคทั้งมวล

     เราจะไม่เสียใจ น้อยใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง

     เราจะไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

     ใจเราจะถูกสงบ ท่ามกลางความวุ่นวายสับสน

     เราจะสามารถจะตัดความฟุ้งซ่านรำคาญใจไปได้
   หลายๆ เรื่อง

      ใจเราจะถูกกระแสบุญหล่อเลี้ยง สามารถเชื่อมต่อ
  กับบุญเก่าที่เราเคยทำมาในอดีต ให้มีโอกาสส่งผลได้
  ง่าย และที่สำคัญเป็นการกระทำที่มุ่งต่อหนทางบรรลุ
  มรรคผลนิพพานโดยตรง

      ดังนั้นจงรีบทำความเพียรเถิด เพียรที่จะนั่งสมาธิ
  ให้สม่ำเสมอ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะการปฏิเสธ
  การนั่งสมาธิ เท่ากับปฏิเสธการเข้าถึงธรรมของตัวเรา
  และการปฏิเสธการนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำเท่ากับเป็น
  การเลื่อนเวลาการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงของตัวเอง
  ออกไป...
 
 

    Happy  Book