ขั้นการยอมรับไปปฏิบัติจริง (Practice)

วันที่ 12 มิย. พ.ศ.2557

 

ขั้นการยอมรับไปปฏิบัติจริง (Practice)

 


               นอกจากการลดละเลิก ในส่วนบุคคลแล้ว ยังให้กลุ่มต่างๆ ยังได้จัดเวที ในที่สาธารณะ เดินรณรงค์พร้อมประกาศสัตยาบัน ไม่สูบบุหรี่ตลอดชีวิต โดยเชิญผู้ฟังในแต่ละท้องถิ่นตัดสินใจเลิกบุหรี่แล้วหันมาดำรงตนเป็นต้นแบบ และรณรงค์ให้มี "พระต้นแบบ" พร้อมจัดทำ "วัดปลอดบุหรี่" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องไปทั่วประเทศ

 

               จากผลการหล่อหลอมทัศนคติในการงดบุหรี่ ทำให้เกิดการจัดกิจกรรมเทเหล้า เผาบุหรี่ทั้งในและต่างประเทศ จัดกิจกรรมไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 205 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 75,837 คน เป็นกลุ่ม
ประชาชนทั่วไป 138 กลุ่ม จำนวน 55,807 คน และกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาร่วมกิจกรรม 70 ถาบัน
จำนวน 20,030 คน ดังตัวอย่าง

  
                1. วัด เช่น กรณีศึกษาที่วัดบ้านขุน อ.สอด จ.เชียงใหม่ จัดงานเผาบุหรี่เนื่องในวาระ เจ้าคณะ
อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่ มีอายุครบ 80 ปี โดยสามเณรวัดบ้านขุน กว่า 100 รูป เกิดแรงบันดาลใจเดิน
ทางไปชวนโยมพ่อ โยมแม่ ให้เลิกบุหรี่ บางรูปต้องเดินเท้าจากวัดไปสู่บ้านบนดอย บางรูปต้องเดินทางไกลกว่า100 กิโลเมตร เพื่อไปนำยาสูบมาร่วมเผาทำลาย และร่วมกันถอนต้นยาสูบด้วย โดยความร่วมมือจากนายอำเภอ ในงานนี้มีโยมพ่อโยมแม่ของสามเณร ปวารณาเลิกบุหรี่ตลอดชีวิตหลายราย


               2. พระกัลยาณมิตร พระจากวัดต่างๆ ทั่วประเทศที่มาอบรมโครงการพระกัลยาณมิตร จะได้รับ
การถวายความรู้ ตลอดจนมีกิจกรรมเผา หักดิบเลิกบุหรี่ ซึ่งมีพระเข้าร่วมโครงการหลายพันรูป นอกจาก
นี้ยังมีวัดที่ตั้งใจประกาศตนเป็น "วัดปลอดบุหรี่" โดยขึ้นป้ายที่หน้าวัดตนเอง และขอเป็นเครือข่ายในการจัดรณรงค์เลิกบุหรี่แก่พระภิกษุสามเณร เป็นต้นแบบที่มีอิทธิพลทางใจแก่ญาติโยมที่จะเลิกบุหรี่ตามอีกด้วย


               3. สถาบันการศึกษา เช่น การรณรงค์ทำให้คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยม เขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 12 โรงเรียน เกิดแรงบันดาลใจร่วมกันจัดรายการ "โคราชร่วมใจเทเหล้าเผา  บุหรี่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา" ใช้เพลงพื้นบ้าน และการเดินรณรงค์ ได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และประชาชนทั่วไป มีผู้ร่วมใจหักดิบเลิกบุหรี่จำนวนมากนับพันคนการรวมตัวกันจัดกิจกรรมรณรงค์งดบุหรี่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งรัฐบาล และเอกชนสถาบันราชภัฎ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่ร่วมทำกิจกรรมเผาหักดิบเลิกบุหรี่แล้ว 36 ถาบันทั่วประเทศมีผู้ร่วมโครงการกว่า 13,800 คน


               กรณีของ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดกิจกรรม "เท
เหล้าเผาบุหรี่" ใน ถาบันการศึกษา เพื่อเป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรม กับผู้บริหารและหน่วยงานใน
ถาบัน และสถาบันการศึกษาอื่นๆ และมีการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย เพื่อจัดกิจกรรมการรณรงค์งด
เหล้าและงดบุหรี่อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจะทำให้เกิดการพันาการจัดกิจกรรมอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development) และเยาวชนจะมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning )จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกใน หรัฐอเมริกา จำนวน 12 ถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยนอร์ท เวสเทิร์นมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิ (U.C.L.A.) มหาวิทยาลัยนอเตรอดาม มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียและมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 18 มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยซึคุบะ


           4. เครือข่ายสตรี หลังจัดการประชุมประจำปีผู้นำ ตรีเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 ณ วัดพระธรรมกาย ทำให้กลุ่มผู้นำ ตรีเกิดความประทับใจ และเห็นชอบในการจัดโครงการ เผาหักดิบเลิกบุหรี่ ปัจจุบันได้จัดกิจกรรมเผาบุหรี่ในหลายจังหวัด และมีแผนการปฏิบัติทั่วประเทศ ทั้ง 12 เขตการปกครอง โดยจะมีการจัดในจังหวัดนำร่อง และในจังหวัดอื่นๆ ในเขตการปกครองจากอำเภอ ตำบลและหมู่บ้านต่อไป


               5. ห้างร้านที่เลิกขายบุหรี่ เช่น กรณีห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ จ. ระบุรี และจ.บุรีรัมย์ เป็นห้างที่
กล้าประกาศเลิกขายบุหรี่ โดยติดป้ายประกาศว่า "ห้างนี้ไม่ขายบุหรี่เพราะห่วงใยท่านและครอบครัว" ทำให้เกิดเป็นกระแสแก่ห้างร้านและร้านค้าอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ


              6. ชาวต่างประเทศ มีชาวเยอรมัน ชาวสวิทเซอร์แลนด์ ชาวอังกฤษ ชาว่องกง ชาวเวียดนาม
ชาวลาว ชาวญี่ปุ่น ชาวสิงคโปร์ ชาวมาเลเซีย ชาวออ เตรเลีย ชาวอเมริกัน จำนวนมาก เมื่อได้มารู้โทษภัยของบุหรี่ จากเผยแพร่ข้อมูลจากศูนย์สาขาต่างประเทศของวัดพระธรรมกาย จึงตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ตลอดชีวิต ทั้งๆ ที่สูบบุหรี่มาตลอดกว่า 10 ถึง 20 ปี

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร