การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 12 มิย. พ.ศ.2557

 

 

การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิงปฏิบัติการ

 


               การทำหน้าที่กัลยาณมิตร ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้จากตำรา ไม่ใช่ว่าจะทำได้เฉพาะเป็นบุคคล
มีฐานะหรือการศึกษาระดับสูง แต่เป็นการเรียนรู้ด้วยจิตใจที่มีความปรารถนาดี แล้วปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกที่มีมโนปณิธาน ด้วยความปรารถนาให้ชาวโลกมีความสุขที่แท้จริง โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน มีความบริสุทธิ์ใจ เพื่อให้ชาวโลกมีความสันติสุขตลอดไป ดังนั้น กัลยาณมิตรคือผู้ให้แสง สว่างแก่ชาวโลก เป็นผู้นำพาชาวโลกให้พบกับสันติสุขที่แท้จริง แต่ในการที่เราจะทำหน้าที่สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกอย่างแท้จริงนั้น เราจะต้องสร้างคนดีให้เกิดขึ้นจำนวนมากในสังคม โดยเริ่มต้นจากตัวเราต้องเป็นต้นแบบ แล้วทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคน

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร