การสงเคราะห์ คืออะไร

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2557

 

การสงเคราะห์ คืออะไร

 

             การสงเคราะห์ หมายถึงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่บุคคลต่างๆ ที่ประสบปัญหาควาขาดแคลนอดอยากยากไร้ ทุพพลภาพ ชราภาพช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือได้ยาก เด็กกำพร้าไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบสาธารณภัย ตลอดจน มณพราหมณ์ ผู้เป็นครูสอนศีลธรรมให้แก่สังคมการทำทาน กับ การสงเคราะห์ต่างกันอย่างไรการทำทาน ในความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิอันดับแรกที่ผ่านมา เป็นการแบ่งปันสิ่งของที่เรามีอยู่เกินจำเป็นให้แก่ญาติมิตร เพื่อนฝูง เพื่อเป็นการช่วยเหลือกันเป็นรายบุคคลที่ประสบปัญหาเดือดร้อน หรือเพื่อแสดงน้ำใจไมตรีต่อญาติสนิทมิตร สหาย โดยที่แต่ละคนไม่ได้มีปัญหาทุกข์ยากอะไร บางครั้งก็อาจเป็นการแบ่งปันในลักษณะต่างตอบแทนน้ำใจไมตรีต่อกัน เช่น การให้ของกินของใช้แก่เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นต้น

 

            ส่วนการ สงเคราะห์นั้นมุ่งช่วยเหลือผู้คนทั่วไปในสังคม โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นมิตร หายของเราหรือไม่ แต่เขาเป็นผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ หรือประสบสาธารณภัย จึงมีความเดือดร้อนมาก ถ้าไม่ได้รับการ สงเคราะห์ก็อาจจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ หรืออยู่ได้แต่เดือดร้อนอย่างแทบเลือดตากระเด็นนอกจากนี้ก็มีการ สงเคราะห์เหล่า มณพราหมณ์ ถ้าท่านเหล่านั้นไม่ได้รับการ สงเคราะห์ ก็อาจจะไม่สามารถดำรงอยู่ในเพศนักบวชได้ หรือ ดำรงอยู่ได้ แต่ไม่สามารถทำหน้าที่อบรมสั่งสอนศีลธรรมให้แก่ มหาชนอย่างมีประสิทธิภาพได้ ดังนั้น ความเห็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์จึงมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่สังคม สงเคราะห์ และศาสนสงเคราะห์ แต่การทำทานนั้นมุ่งช่วยเหลือ หรือแบ่งปันให้แก่ปัจเจกบุคคลเป็นหลัก

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00088430245717367 Mins