ตอนที่ 4 วันอาสาฬหบูชา

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2557

 

<<< ตอนที่  4 วันอาสาฬหบูชา >>>

                

     พระอัญญาโกณฑัญญะ  ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันวันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  8  ซึ่งเป็น วันอาสาฬหบูชา  มีความสำคัญ  4  ประการ  คือ

1.  เป็นวันเพ็ญขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  8

2.  เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงพระปฐมเทศนามีชื่อว่าพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อโปรดพระ      ปัญจวัคคี  ณ  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  

3.  เป็นวันที่  พระอริยสงฆ์สาวกเกิดขึ้นครั้งแรกในโลก  คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ

4.  เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3  คือ พระพุทธรัตนะ  พระธรรมรัตนะ  และพระสงฆ์รัตนะ
                 

     วันถัดมา คือ  แรม  1  ค่ำ  แรม  2  ค่ำ  แรม  3  ค่ำ  และแรม  4  ค่ำ  สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรด  พระวัปปะ  พระภัทติยะ  พระมหานามะ  และพระอัสชิ  ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันตามลำดับ                  

     ครั้นวันแรมกลางเดือน  8  พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาพระอนันตลักขณสูตรว่าด้วยลักษณะแห่งขันร์  5  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณว่าไม่เที่ยงเป็นอนัตตา  เมื่อจบพระธรรมเทศนา  พระปัจวัคคีย์  ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด
 

บทสารคดี  รัตนวนาลี

22/6/57