ทำอย่างไรผู้ครองเรือนจึงจะบรรลุเป้าหมายชีวิต 2

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2557

 

          ทำอย่างไรผู้ครองเรือนจึงจะบรรลุเป้าหมายชีวิต 2 ระดับต้นเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายชีวิตทั้ง 2 ระดับดังกล่าวสัมมาทิฏฐิชนจึงพยายามปฏิบัติตามธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ใน ทีฆชาณุสูตร 1 ดังนี้

 

          วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับต้น 4 ประการ


          1. ขยันทำมาหากิน (อุฏฐานสัมปทา) หรืออาจกล่าวสั้นๆ ว่า "หาเป็น"


          2. รู้จักเก็บรักษาทรัพย์สมบัติ ที่หามาได้อย่างเหมาะสม (อารักขสัมปทา) หรืออาจกล่าวสั้นๆ
ว่า "เก็บเป็น"


          3. รู้จักเลือกคบแต่คนดี (กัลยาณมิตตตา) หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า "ทั้งคบคนดีและสร้าง
เครือข่ายคนดีเป็น"


          4. รู้จักใช้ทรัพย์ที่หามาได้อย่างเหมาะสม ( สมชีวิตา) หรืออาจกล่าวสั้นๆ ว่า "ใช้เป็น"วิธีปฏิบัติ 4 ประการนี้ เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวพุทธ ตั้งแต่ สมัยโบราณกาลว่า การปฏิบัติตามหลักหัวใจเศรษฐี ซึ่งมีคำย่อว่า อุอาก (อุอากะสะ) คือถอดเอาคำและอักษรตัวหน้าของธรรม4 ประการมาเรียงกัน และถือว่าเป็นคาถาย่อของหัวใจเศรษฐี

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0024782180786133 Mins