สมาธิ

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2557

 
 
 
สมาธิ ถือเป็นเรื่องสากล
กล่าวคือ มิใช่เฉพาะ
พุทธศาสนิกชนเท่านั้น
ที่จะสามารถปฏิบัติสมาธิได้
แม้ผู้ที่นับถือศาสนาอื่น
ก็สามารถปฏิบัติสมาธิได้
เช่นเดียวกัน 

 
 
การฝึกสมาธิ
จะเน้นให้ความสำคัญ
ของการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
เพราะนอกจากจะทำให้ผู้ปฏิบัติ
เห็นผลด้วยตนเองแล้ว
หากมีข้อสงสัยในเชิงปฏิบัติ
ก็สามารถที่จะสอบถาม
จากผู้รู้ผู้ชำนาญได้
อย่างตรงเป้าหมาย
หรือตรงต่อประสบการณ์
ที่ตนเองได้ปฏิบัติมา
 

และถึงแม้จะมีการอธิบาย
รายละเอียดความรู้ของสมาธิ
ในเชิงทฤษฎี
แต่กระนั้นก็มิอาจที่จะละเลย
สมาธิในเชิงปฏิบัติได้

 
 
พระเทพญาณมหามุนี
 
 
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.001181701819102 Mins