หลักการปลูกฝังคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการ

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2557

 

 หลักการปลูกฝังคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการ

 


            มิจฉาทิฏฐินั้นเปรียบได้กับวัชพืช เพราะไม่ต้องปลูกฝังก็สามารถงอกงามขึ้นได้เอง และเป็นเหตุปัจจัยให้คนเราคิดผิด พูดผิด ทำผิด มีอาชีพผิด หรือทำบาปทำชั่วได้สารพัด เป็นคนชั่วโดยไม่ต้องได้รับการปลูกฝังอบรมส่วนสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นเหตุปัจจัยให้คนเราคิดถูก พูดถูก ทำถูก มีอาชีพถูก ตลอดจนสร้างคุณงามความดีและบุญกุศลต่างๆ ถูกต้องนั้น ยากนักหนาที่จะเกิดขึ้นได้เองโดยไม่มีการอบรมปลูกฝังชี้แนะกัน

 
            ดังนั้นคนเราทุกคน นับตั้งแต่ลืมตามาดูโลก จำเป็นต้องได้รับการอบรมปลูกฝังสัมมาทิฏฐิอย่างจริงจังมิฉะนั้นจิตใจคนเราจะขาดภูมิคุ้มกันมิจฉาทิฏฐิ คุณสมบัติของคนดีย่อมไม่เกิดขึ้น จึงไม่สามารถเป็นคนดีที่โลกต้องการได้

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.00087384780248006 Mins