ทำไมการทำหน้าที่ของทิศ 6 จึงล้มเหลว

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2557

 

ทำไมการทำหน้าที่ของทิศ 6 จึงล้มเหลว

 


             อาจกล่าวได้ว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความล้มเหลวมีอยู่ 2 ประการ คือ


            1. ไม่ได้ปฏิบัติตามอริยวินัย


            2. ขาดศิลปะในการครองใจคน


            1. ไม่ได้ปฏิบัติตามอริยวินัยสาเหตุที่บุคคลไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นอริยวินัย ก็เพราะความไม่รู้
เนื่องจากไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมสาเหตุที่บุคคลแต่ละคนไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม ก็อาจจะมี
สาเหตุอยู่หลายอย่างหลายประการแตกต่างกันไป เช่น บางคนเห็นว่าการศึกษาทางธรรมเป็นเรื่องของ
นักบวชโดยเฉพาะ บางคนเห็นว่าการศึกษาและปฏิบัติธรรม ทำให้เสียเวลาทำมาหากิน บางคนเห็นว่าการศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นเรื่องของคนแก่ จึงต้องคอยให้อายุเกิน 60 ปีเสียก่อน ซึ่งบางคนก็ละ
โลกไปก่อนที่อายุจะถึง 50 ปีเสียอีก จึงหมดโอกาสได้ศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายต่างยกย่องว่าทรงคุณอันประเสริฐยิ่งไปอย่างน่าเสียดาย เข้าทำนองใกล้เกลือกินด่าง หรือแม้แต่ด่างก็ยังไม่ได้กิน บางคนก็เห็นว่าคำสอนทางธรรมบางเรื่องขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ เช่นเรื่องนรกสวรรค์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จึงมองว่าธรรมะเป็นเรื่องงมงาย บางคนก็มีความเห็นผิดคิดว่า พระสงฆ์เป็นผู้เอาเปรียบสังคม มีชีวิตโดยไม่ต้องเหนื่อยยาก ก็มีปัจจัย 4สำหรับบริโภคอุปโภคอย่างอุดมสมบูรณ์สาเหตุอันเกิดจากความเห็นผิดเหล่านี้เอง ที่ทำให้บุคคลไม่ศึกษาและปฏิบัติธรรมการที่บุคคลไม่ศึกษาและปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุใดก็ตามย่อมเกิดผลเสียอย่างน้อยที่สุด 2 ประการ คือ


             1) โดยส่วนตัว บุคคลจะตกอยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลของกิเลสจึงมีความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิเสมอ โดยไม่มีโอกาสปฏิรูปมิจฉาทิฏฐิของตนให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้เลย ซึ่งมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ของตน ตามอริยวินัยในทิศ 6


            2) โดยส่วนรวม ผู้คนในสังคมไม่มีการถ่ายทอดสัมมาทิฏฐิอย่างจริงจัง จากชนรุ่นหนึ่งไปู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง ในที่สุดสัมมาทิฏฐิก็จะสูญสิ้นไปโดยปริยาย อันเป็นผลให้มิจฉาทิฏฐิมีอำนาจอิทธิพลครอง
เมืองแบบเบ็ดเสร็จ


             จากผลเสียทั้ง 2 ประการนี้ นักศึกษาย่อมเข้าใจได้เองว่า ถ้าพุทธศาสนิกไม่ศึกษา และปฏิบัติ
ธรรม พระธรรมคำสั่งสอนอันประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนา ก็จะสูญสิ้นไปจากใจพุทธศาสนิกชนไทยโดยปริยาย  เพราะฉะนั้น จึงถึงเวลาแล้ว ที่พุทธศาสนิกชนไทยผู้มีปัญญาทั้งหลายจะต้องตื่นขึ้นมาร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ของทิศ 6 ตามฐานะที่ตนต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อพลิกฟื้นสภาพสังคมสันติสุขให้คืนชีพกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้จงได้


             2. ขาดศิลปะในการครองใจคน บุคคลบางคนถึงแม้จะรู้หรือไม่รู้หน้าที่ของตน ตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนก็ตาม แต่เขาก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ เช่นผู้ที่เป็นทิศเบื้องหน้า ก็พยายามพร่ำสอนบุตรธิดาของตน ให้ละความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี หรือผู้ที่เป็นทิศ
เบื้องขวา ก็พยายามพร่ำสอนศิษย์ของตนให้เป็นคนดี แต่ถ้าแต่ละท่านแต่ละทิศ ขาดศิลปะการครองใจ
คน ท่านก็อาจจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ แม้ใจของท่านจะเปียมล้นด้วยความปรารถนาดีเพียงใดก็ตาม

 

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.037292734781901 Mins