จุดมุ่งหมายของการบำเพ็ญประโยชน์ต่อกันคืออะไร

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2557

 

จุดมุ่งหมายของการบำเพ็ญประโยชน์ต่อกันคืออะไร

 

 

            จุดมุ่งหมายหลักของการบำเพ็ญประโยชน์ต่อกัน คือ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับศิลปวิทยาการสาขาต่างๆ ให้แก่บุคคลที่ขาดแคลน หรือการให้ความรู้ความเข้าใจเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่บุคคลที่ต้องการ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา แต่ถ้าผู้ใดต้องการความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ก็จำเป็นต้องไปศึกษากันในสถาบันการศึกษา หรือวิชาการบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์มาก เมื่อผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจภาคทฤษฎีแล้ว ก็สามารถนำความรู้นั้นไปฝึกตนเองให้เกิดความชำนาญได้

 

         ส่วนจุดมุ่งหมายรองลงไป ซึ่งถือว่าเป็นผลพลอยได้ หรือ ผลพลอยดีของการบำเพ็ญประโยชน์ต่อกันนั้นมีอยู่มากมาย เช่น เป็นแนวทางสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ให้และผู้รับการอบรม และระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมแก่ทุกๆ คน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรม ปลุกสำนึกผู้ที่มีตำแหน่ง ฐานะและโอกาสดีกว่า ให้แสดงความเมตตากรุณาต่อผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดช่องว่างระหว่างชนชั้นโดยปริยาย ขณะเดียวกัน ก็จะเป็นการสร้างความ สมัคร สมานสามัคคี ระหว่างผู้คนในชุมชน ในสังคมให้มั่นคงแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

 

            ผลพลอยได้ที่สำคัญที่จะมองข้ามไปไม่ได้ก็คือ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อกันนี้ จะเป็นเครื่องส่งเสริมศิลปะในการครองใจคน 2 ข้อแรก คือการให้และการเจรจาไพเราะให้เกิดเป็นนิสัยของผู้คนในสังคมพร้อมกันด้วย

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00079408089319865 Mins