ความหมายของมิจฉาทิฏฐิ

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2557

 

ความหมายของมิจฉาทิฏฐิ

 

มิจฉาทิฏฐิ หมายถึงอะไร

 

             มิจฉาทิฏฐิ คือ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิต ตามความเป็นจริง เป็นความเข้าใจผิด ซึ่งตรงกันข้ามกับความเข้าใจถูก คือสัมมาทิฏฐิ 10 ประการ มิจฉาทิฏฐิก็มีอยู่ 10 ประการเช่นกัน คือมีความเข้าใจผิดในเรื่องต่อไปนี้

 

            1. การทำทานไม่มีผลดี ไม่จำเป็นต้องทำ


            2. การสงเคราะห์ไม่มีผลดี ไม่จำเป็นต้องทำ


            3. การบูชาบุคคลที่ควรบูชาไม่มีผลดี ไม่จำเป็นต้องทำ


            4. ผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วไม่มี จึงไม่เชื่อกฎแห่งกรรม แต่เชื่อว่าความ
ไม่แน่นอนของชีวิตล้วนเป็นเรื่องโชคชะตา หรือหมายถึง เชื่อเรื่อง ดวง นั่นเอง


            5. ไม่รู้และไม่เข้าใจว่า โลกนี้มีคุณอย่างไร


            6. ไม่รู้และไม่เข้าใจว่า มีโลกหน้า จึงคิดว่าตายแล้วสูญหมด


            7. ไม่รู้คุณมารดา จึงไม่มีกตัญูกตเวทิตาต่อมารดา


            8. ไม่รู้คุณบิดา จึงไม่มีกตัญูกตเวทิตาต่อบิดา


            9. ไม่รู้และไม่เข้าใจว่า มีโอปปาติกะ นั่นคือไม่เชื่อว่ามีนรกสวรรค์


          10. ไม่รู้และไม่เชื่อว่า โลกนี้มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ผู้สามารถทำให้แจ้งโลกนี้โลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งตาม นั่นคือ ไม่มีความเคารพนับถือพระรัตนตรัยบุคคลที่มีความเห็นผิดดังกล่าวนี้ แม้ไม่ครบ 10 ประการ ย่อมชื่อว่าเป็น "มิจฉาทิฏฐิบุคคล"หรือ "มิจฉาทิฏฐิชน" เพราะเขาพร้อมที่จะทำกรรมชั่วหรือทำบาปอยู่เสมอ โดยไม่มีความคิดที่จะสั่งสมบุญกุศลเลย

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0007949153582255 Mins