สื่ออยู่ในฐานะเป็นทิศเบื้องซ้าย

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2557

 

สื่ออยู่ในฐานะเป็นทิศเบื้องซ้าย


       เมื่อมีการสนทนาเรื่องทิศ 6 ก็มักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าบรรดา สื่อทั้งหลายไม่ว่าจะเป็หนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ ตลอดถึงภาพยนตร์ ซีดี และวีซีดี ทั้งหลาย จัดอยู่ในทิศเบื้องไหนคำตอบที่ถูกต้องก็คือ สื่อทั้งหลายควรจัดอยู่ในทิศเบื้องซ้าย คือ "มิตร"ต่อจากนั้นก็จะมีคนหัวไวช่างคิด ถามต่อไปว่า "มิตรเทียม" หรือ "มิตรแท้"


       ตอบได้ว่ามีทั้ง 2 ประเภท จะต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป ตัวอย่างเช่นคอลัมนิสต์ ในหนังสือพิมพ์ต่างๆ แต่ละฉบับ คอลัมน์ใดที่ส่งเสริมอบายมุข แสดงว่าคอลัมนิสต์เป็นมิตรเทียมถ้าหนังสือพิมพ์ฉบับใดมีแต่คอลัมน์ที่ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องอบายมุข หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นย่อมชื่อว่า เป็นมิตรเทียม


        ถ้าหนังสือพิมพ์ฉบับใดมีแต่คอลัมน์ที่ส่งเสริมศีลธรรม หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นย่อมชื่อว่าเป็นมิตรแท้หรือหนังสือพิมพ์ฉบับใดที่เสนอข่าว ซึ่งก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ แม้จะเป็นเรื่องจริงก็ตาม หรือเสนอข่าวความขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในสถาบันสำคัญของชาติเช่น สถาบันสงฆ์แน่นอน ความขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านั้น ต่อมาก็จะกลายเป็นข่าวใหญ่โต เพราะเป็น สถาบันที่ประชาชนทั้งชาติให้ความ สนใจ และในที่สุดก็จะมีผลให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อ สถาบันสงฆ์โดยรวม เข้าทำนองปลาเน่าตัวเดียว พาให้ปลาเหม็นเน่าไปทั้งข้องประชาชนคนไทยชื่อว่าเป็นชาวพุทธมาเป็นเวลานานเกือบพันปีแล้ว ถ้าประชาชนส่วนใหญ่เสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็หมายความว่า มิจฉาทิฏฐิกำลังครองเมือง หนังสือพิมพ์ หรือ สื่ออื่นใดก็ตาม ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดมหาวิบัติเช่นนี้ ย่อมชื่อว่า "มิตรเทียม" อย่างแน่นอนผู้ที่เป็นมิตรเทียม ย่อมจัดอยู่ในประเภท "บุคคลตาเดียว" บุคคลตาเดียว ไม่ว่าเขาจะประสบความมั่งคั่งร่ำรวย หรือความสำเร็จ ความมีชื่อเสียง ในโลกนี้มากมายเพียงใดก็ตาม เขาย่อมมีเส้นทางเดินเป็นของตนโดยเฉพาะในปรโลก

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร