มิตรมีใจดี (มิตรแท้)

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2557

 

มิตรมีใจดี (มิตรแท้)

 


           คหบดีบุตร คน 4 จำพวกนี้ เธอพึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี (มิตรแท้) คือ


           1. มิตรมีอุปการะ พึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี


           2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ พึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี


           3. มิตรแนะนำประโยชน์ พึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี


           4. มิตรมีความรักใคร่ พึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี


        อธิบายความ  มิตรมีใจดีหรือมิตรแท้ หมายถึง เพื่อนดี มีสำนึกรับผิดชอบสูงดังนั้น การคบมิตรแท้ คือ การยอมรับเอาพฤติกรรมดี มีความรับผิดชอบสูงของเพื่อนแท้เข้ามาไว้ในตัว เป็นเหตุให้ตนเองพลอยละอายต่อการทำความชั่ว แต่ตั้งใจทำความดีทุกรูปแบบตามเพื่อน รวมทั้งมีสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์และศรี แห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์และศรี แห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น และสำนึกรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจตามไปด้วย


           การคบมิตรแท้ไว้รอบตัว ย่อมทำให้ตนเองเป็นคนดียิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมพฤติกรรมต่างๆ ของมิตรแท้ที่เรารับเข้ามา จะช่วยกำจัดนิสัยไม่ดีของเราให้ลดลง ในเวลาเดียวกัน พฤติกรรมดีๆ เป็นมิตรแท้ซึ่งเรามีอยู่เดิม ก็สามารถเพิ่มพูนความเป็นมิตรแท้ให้แก่เขาอีกด้วย จึงกลายเป็นการเอาความดีมาเพิ่มพูนส่วนที่ขาดให้กันและกันพระพุทธองค์จึงทรง อนให้คบมิตรแท้ 4 ประเภทนี้

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.036035716533661 Mins