สัมมาทิฏฐิ 10 มิจฉาทิฏฐิ 10

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2557

 

สัมมาทิฏฐิ 10 มิจฉาทิฏฐิ 10


     1) ทานที่ให้แล้วไม่มีผล (นตฺถิ ทินฺน)


     2) การสงเคราะห์ที่ทำแล้วไม่มีผล
         (นตฺถิ ยิฏ)


     3) การเซ่นสรวงไม่มีผล (นตฺถิ หุต)


     4) ผลคือวิบากของกรรมที่ทำดีและ
         ทำชั่วไม่มี
(นตฺถิสุกตทุกฺกฏาน
         กมฺมาน ผล วิปาโก)


    5) โลกนี้ไม่มี (นตฺถิ อย โลโก)


    6) โลกหน้าไม่มี (นตฺถิ ปโร โลโก)


   7) มารดาไม่มี (นตฺถิ มาตา)


   8) บิดาไม่มี (นตฺถิ ปิตา)


   9) สัตว์ผุดขึ้นเกิดไม่มี
     (นตฺถิ ตฺตา โอปปาติกา)


   10) ในโลกนี้ไม่มี มณพราหมณ์
         ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ
         ชนิดที่ทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งเอง
         แล้วประกาศ โลกนี้ และโลกหน้า
        (นตฺถิ โลเก มณพฺราหฺมณา
        มฺมคฺคตา มฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ
        โลก ปรฺจ โลก ย
        อภิฺา จฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ)


    1) ทานที่ให้แล้วมีผล (อตฺถิ ทินฺน)


    2) การสงเคราะห์ที่ทำแล้วมีผล
       (อตฺถิ ยิฏ)


   3) การเซ่นสรวงมีผล (อตฺถิ หุต)


   4) ผลคือวิบากของกรรมที่ทำดีและทำ
       ชั่วมี
(อตฺถิสุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล
       วิปาโก)


   5) โลกนี้มี (อตฺถิ อย โลโก)


   6) โลกหน้ามี (อตฺถิ ปโร โลโก)


   7) มารดามี (อตฺถิ มาตา)


   8) บิดามี (อตฺถิ ปิตา)

 

   9) สัตว์ผุดขึ้นเกิดมี
      (อตฺถิ ตฺตา โอปปาติกา)


  10) ในโลกนี้มี มณพราหมณ์
          ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ
          ชนิดที่ทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งเอง
          แล้วประกาศ โลกนี้ และโลกหน้า
          (อตฺถิ โลเก มณพฺราหฺมณา
          มฺมคฺค ตา มฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ
          โลก ปรฺจ โลก ย
          อภิฺา จฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ)

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00081049998601278 Mins