เสบียงในสังสารวัฏ

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2557

 
เสบียงในสังสารวัฏ


   บุญทุกอย่างที่เราทำ ตอนเป็นมนุษย์  ไม่ว่าจะให้อาหารกับสัตว์เลี้ยง คนทุศีล คนมีศีล คนมีฌานสมาบัติ มีรู้ มีญาณ เป็นโคตรภูบุคคล  พระอรหันต์  จนกระทั่งถึงพระอริยเจ้ารวมทั้งการถวายข้าวพระ เป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมา สัมพุทธเจ้า  ที่มีพระธรรมกาย ปรากฏอยู่ในอายตนนิพพาน นับไม่ถ้วน

   บุญทั้งหมดเหล่านี้ จะไปเป็นสมบัติ  เป็นเสบียง ในการเดินทางไกล ในสังสารวัฏของเรา เรามีเป้าหมายที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

    ดังนั้นจำเป็นต้องมีเสบียงมาก มีบุญบารมีมาก ๆสิ่งที่สำคัญในเบื้องต้น ก็คือ..จะต้องมีมหาทานบารมีเป็นเสบียงที่จะอำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีกัน ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
 
 
 
ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่