สิ่งที่จะต้องเรียนรู้

วันที่ 04 ธค. พ.ศ.2557

 

 

 

สิ่งที่จะต้องเรียนรู้
นอกเหนือจากวิชาชีพแล้ว 
ควรเรียนวิชชาชีวิตด้วย

วิชาชีพทำให้เรา
มีชีวิตอยู่ได้
แต่วิชชาชีวิตทำให้
ชีวิตที่เรามีอยู่นั้น
เกิดคุณค่าอันสูงส่ง
ทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต 
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อตัวเราและชาวโลก

 

 

พระเทพญานมหามุนี
19 ตุลาคม 2548